Den äldre människans sexualitet -vårdpersonalens kunskaper och attityder en litteraturstudie

DSpace Repository

Den äldre människans sexualitet -vårdpersonalens kunskaper och attityder en litteraturstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den äldre människans sexualitet -vårdpersonalens kunskaper och attityder en litteraturstudie
Author Nilsson, Therese ; Cederholm, Maria
Date 2011
English abstract
Background: Human sexuality is a broad and versatile topic. Sexuality of elderly people is neglected in a range of situations, including health care. Caregivers often experience the subject as taboo and thus they find it difficult to address. The Swedish society is seen as being open and informative about sex and sexuality; however there is a lack of knowledge among caregivers and this is a contributing factor to the underlying issue of elders and their sexuality. Aim: Examine health professionals' knowledge and attitudes towards sexuality and elderly. Method: The study was being conducted as a systematic literature review. Ten articles were selected after quality examination. These articles were then analyzed and four themes were chosen. Three subthemes were also selected. Results: The findings showed that there were mostly positive attitudes and a high knowledge level towards elders and their sexuality among health staff. Issues concerning caregivers role towards elders' sexuality were problematic. It was also found that the health care organization can affect nursing staff attitudes. The majority of caregivers believe they need more knowledge to be able to approach the issue in a professional and respectful way.
Swedish abstract
Bakgrund: Människans sexualitet är ett brett och mångfasetterat ämne. De äldres sexualitet negligeras i många situationer så också inom vården. Vårdpersonal upplever ofta ämnet som något tabubelagt och svårt att tala om. Kunskapsbrist är en bidragande faktor till detta problem. Denna kunskapsbrist finns trots att det svenska samhället anses vara öppet och informativt gällande sexualitet. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens kunskaper och attityder gentemot den äldre människans sexualitet. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Tio artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskning. Dessa genomarbetades och analyserades så att fyra teman framkom och senare även tre subteman. Resultat: Övervägande goda attityder och kunskaper hos vårdpersonalen. Problematik rörande frågor om vad som ingår i yrkesrollen gällande sexualitet. Det framkom att organisationen påverkade vårdpersonalens attityder. Majoriteten av vårdpersonalen önskade mer kunskap för att kunna hantera ämnet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Attityd
Kunskap
Sexualitet
Vårdpersonal
Äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/12091 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics