Specialpedagogprogrammets syfte kontra specialpedagogers uppdrag ute på fälten

DSpace Repository

Specialpedagogprogrammets syfte kontra specialpedagogers uppdrag ute på fälten

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Specialpedagogprogrammets syfte kontra specialpedagogers uppdrag ute på fälten
Author Ekberg, Camilla ; Hansson, Catarina
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Arbetets art: Specialpedagogexamen 90 hp Sidantal: 40 sidor Författare: Hansson, Catarina & Ekberg, Camilla Datum: 2011-05-25 Examinator: Lotta Anderson Handledare: Lisbeth Ohlsson Sammanfattning: Undersökningen baseras på vårt gemensamma intresse för hur specialpedagogprogrammet stämmer överens med specialpedagogers uppdrag ute i verksamheterna. Undersökningen innehåller svar från intervjuade specialpedagoger kring hur de upplever sitt uppdrag. Vi har i vårt arbete lagt fokus på specialpedagogprogrammets syfte jämfört med specialpedagogers uppdrag ute på skolorna. Vi har även undersökt hur specialpedagoger upplever rektorers syn på specialpedagoguppdrgaet samt specialpedagogers egen uppfattning om deras uppdrag. Syfte: Syftet med vår undersökning är att försöka få en uppfattning över hur specialpedagogprogrammet stämmer överens med de uppdrag specialpedagoger utför i verksamheterna. Vi vill få en uppfattning om hur det specialpedagogiska uppdraget kan se så olika ut. Vi har haft examensförordningen för specialpedagogprogrammet (SFS 2007:638) och de lokala utbildningsplanerna i beaktning då vi försökt bilda oss en uppfattning om specialpedagog- 3 programmets syfte och verksamheternas tillvaratagande av den specialpedagogiska kompetensen. Metod: Vi har valt att intervjua åtta specialpedagoger som alla gått det nuvarande specialpedagogiska programmet på en och samma högskola. Vi har använt oss av intervju för att samla in empiri och därefter bearbetat och försökt tolka svaren hos de intervjuade specialpedagogerna och bilda oss en uppfattning om deras uppdrag och se hur utbildningen har motsvarat detta. Denna metod har vi valt i förhoppning om att kunna få en djupare kunskap och en bättre insikt om hur det specialpedagogiska uppdraget ser ut på fältet, samt även få ärliga svar på hur specialpedagog-programmet levt upp till detta. Ansvarsfördelning: Vi har valt att dela uppdragen kring intervjuerna på följande sätt. En och samma av oss har ansvarat över intervjun med samtliga respondenter och en av oss har observerat kroppspråket. Gemensamt har vi sedan analyserat intervjusituationen och diskuterat ev förbättringar till nästkommande intervju. Vi har båda aktivt skrivit i vårt arbete och vi har hela tiden varit tillsammans under hela undersökningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject examensförordningen
specialpedagogprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics