Pedagogers erfarenhet kring hur skolsituationen kan se ut för elever med diagnosen ADHD

DSpace Repository

Pedagogers erfarenhet kring hur skolsituationen kan se ut för elever med diagnosen ADHD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Pedagogers erfarenhet kring hur skolsituationen kan se ut för elever med diagnosen ADHD
Author Gustavsson, Johanna ; Hanselius, Marie
Date 2011
Swedish abstract
Gustavsson, Johanna & Hanselius, Marie (2011). Pedagogers erfarenhet kring hur skolsituationen kan se ut för elever med diagnosen ADHD? En studie om sex pedagogers erfarenheter av elever med diagnosen ADHD. (Pedagogue´s experience how the school situation appear for students that are diagnosed with ADHD? This is a study about six pedagogue’s experience for the children with ADHD.) Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Studiens syfte har varit att undersöka sex pedagogers erfarenheter kring skolsituationen för elever med diagnosen ADHD. Fokus var att ta reda på pedagogernas erfarenheter kring det pedagogiska arbetet, sin pedagogiska betydelse för lärandemiljön samt klassrumsmiljön. Vi använde oss av en kvalitativ studie eftersom vi ville öka förståelsen av intervjupersonernas upplevelser av sina erfarenheter. Resultatet visar att pedagogerna inte gör någon skillnad på hur de lägger upp det pedagogiska arbetet för eleven oavsett om eleven har diagnosen ADHD eller inte. De menar att det är elevens behov och förutsättningar som styr upplägget. Dessa elever behöver tydlighet, struktur, tillgång till rätt resurser och arbetsro. Det framkommer i resultatet att pedagogernas betydelse för elevers lärandemiljö är av stor vikt. Pedagogers bemötande mot eleven med diagnosen ADHD, engagemang och förståelse för eleven och arbetsområdet är av avgörande betydelse för en god lärandemiljö. Resultatet visar att en god klassrumsmiljö är en miljö som är anpassad efter varje elevs behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 60
Language swe (iso)
Subject ADHD
pedagogers erfarenheter
pedagogiskt arbete
pedagogisk betydelse för lärandemiljön
klassrumsmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/12097 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics