Resultaten av elevdemokrati - En studie i elevers upplevda påverkansmöjligheter i skola och samhälle

DSpace Repository

Resultaten av elevdemokrati - En studie i elevers upplevda påverkansmöjligheter i skola och samhälle

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Resultaten av elevdemokrati - En studie i elevers upplevda påverkansmöjligheter i skola och samhälle
Author Björk, Sara
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie ta reda på om det finns några samband mellan elevers upplevda påverkansmöjlighet i skolan och deras upplevda påverkansmöjlighet i samhället. Detta görs genom att besvara frågor om eleverna upplever att de kan påverka skolan respektive samhället samt om man kan se en koppling mellan dessa två och om elevdemokrati gör eleverna till mer demokratiskt engagerade medborgare. Undersökningen grundar sig på intervjuer med gymnasieelever på högskoleförberedande program Resultaten från intervjuerna analyseras med grund i teorier om deltagardemokrati och John Deweys teorier om demokrati och skola. De intervjuade eleverna ger olika bild av hur de uppfattar sina möjligheter att påverka i skolan och i samhället. Dock kan man generellt säga att de som upplever att de kan påverka på sin skola också upplever att de kan påverka i samhället, motsvarande samband finns för de som upplever att de inte kan påverka. Undersökningen visar att när elever upplever att de kan påverka på sin skola så ökar också möjligheten att de upplever att de kan påverka i samhället. Alltså innebär en väl fungerande elevdemokrati där alla elever har en möjlighet att komma till tals också att de senare kommer ha lättare för att vara engagerade samhällsmedborgare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Demokratisk fostran
Elevinflytande
Elevdemokrati
John Dewey
Deltagardemokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/12098 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics