Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan

DSpace Repository

Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan
Author Eriksson-Sjöö, Tina
Date 2007
Swedish abstract
Studiens syfte har varit att följa och beskriva CAP-insatsens påverkan på de deltagande barnen och deras utveckling samt insatsens påverkan på skolmiljön. Metoder för datainsamlingen har varit deltagande observationer, intervjuer, dokumentstudier, dagboksanteckningar från gruppledarna samt gruppintervjuer. Som en teoriram har jag använt mig av Aaron Antonovskys salutogena teori som visar hur barn eller vuxna med en ökad känsla av sammanhang (KASAM) kan förebygga stress och därmed ohälsa. Studien visar att insatsen lyckas lyfta fram och förstärka salutogena/skyddande faktorer hos flertalet av de deltagande barnen. Genom att ge dem ökad kunskap, vidgade vyer och umgänge i lugn och trygg miljö har vardagens händelser blivit mera gripbara och möjliga att förstå, vilket också lett till ökat självförtroende hos de enskilda barnen. Barnen har i högre utsträckning än tidigare hjälpt och stöttat varandra som grupp i klasserna och de har lärt sig sätta gränser både fysiskt och psykiskt. Flera barn har börjat ta plats och säga ifrån till sina kamrater när de stör eller bråkar vilket fått positiva konsekvenser i form av ett lugnare arbetsklimat i klassen. Några barn har enligt informanterna ökat sin empatiska förmåga betydligt vilket medfört att flera goda kamrater utkristalliserats i klasserna vilket i sin tur fått återverkningar i form av en tryggare inlärningsmiljö. Nya teman anpassade till skolmiljön har även utvecklats under åren. Studien visar också att insatsen fått ”ringar-på-vattnet-effekt” b l a i form av konflikthantering i organiserad form samt att den sociala yrkesrollen och socialpedagogiska kompetensen som barngruppsledarna representerar har varit ett värdefullt tillskott till skolans verksamhet. Att insatsen beslutats bli en permanent verksamhet från och med år 2007 tyder på att även den politiska ledningen i stadsdelen anser att verksamheten är mycket värdefull. Genom att även i fortsättningen stärka de positiva krafterna hos dessa elever och ytterligare elevgrupper finns stora chanser att CAP-grupper kan bli en motkraft i framtidens arbete på Rosengårdsskolan.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Pages 67
Language swe (iso)
Subject Pedagogisk barngrupp
Social-pedagogisk metod
KASAM
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics