Interventioner mot antisocialt beteende på förskolenivå - väsentliga beståndsdelar vid social brottsprevention i förskolan

DSpace Repository

Interventioner mot antisocialt beteende på förskolenivå - väsentliga beståndsdelar vid social brottsprevention i förskolan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Interventioner mot antisocialt beteende på förskolenivå - väsentliga beståndsdelar vid social brottsprevention i förskolan
Author Kronkvist, Karl
Date 2011
Swedish abstract
Den rådande diskursen kring tidigt uppvisat normbrytande beteende som ökad risk för fortsatt antisocialt beteende i vuxen ålder, öppnar för en viktig diskussion gällande brottsprevention - vart ska fokus för brottsprevention ligga? Fokus i denna studie ligger vid just interventioner mot normbrytande beteende på förskolenivå för att avvärja eventuell utveckling av antisocialt beteende senare i livet. Studien syftar till att presentera tidigare social preventiva projekt som utförts på förskolenivå, utvärdera dessa projekt för att generera kunskap kring vilka de väsentliga delarna i ett dylikt projekt är samt presentera hur ett socialt brottspreventivt projekt på förskolenivå bör utformas framöver. Genom en litteraturöversikt av tidigare projekt som utförts på förskolenivå resulterar denna studie i tre huvudsakliga tabeller innehållandes ålder på interventionssubjekten, programmets intensitet, riktning och typ av intervention samt huvudsakliga resultat. Studien påvisar vikten av tidig intervention, redan på förskolenivå. Dessutom framhålls tre huvudsakliga riktningar av interventioner, nämligen mot empatisk träning, problemlösning samt känslohantering. Interventionerna bör appliceras genom främst dockteatrar, rollspel och videofilmer mot individen samt genom hembesök, föräldramöten och deltagande i klassrummen mot föräldrar. Interventionerna bör appliceras av utbildad personal oavsett interventionens riktning mot individ eller familj. Analysen av studiens resultat illustreras genom en arbetsmodell för interventioner mot normbrytande beteende på förskolenivå, vars användningsområde främst riktas mot vidare forskning inom ämnet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Antisocialt beteende
Barn
Brottsprevention
Förskola
Normbrytande beteende
Social prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/12129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics