Eleverna, texterna och didaktiken när läsningen är ett hinder

DSpace Repository

Eleverna, texterna och didaktiken när läsningen är ett hinder

Details

Files for download
Icon
Examensarbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Eleverna, texterna och didaktiken när läsningen är ett hinder
Author Franzén, Åsa
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lässvaga elever på ett teoretiskt gymnasieprogram läser och tillägnar sig undervisningstexter. Jag utgår från ett dimensionellt synsätt på läskompetens, som innebär att det inte fanns någon definitiv gräns mellan lässvaga elevers och genomsnittliga läsares läsförmåga. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, som innebär att språkutveckling är beroende av tänkandets utveckling och tvärtom, tjänar också som utgångspunkt. Uppsatsen belyser elevernas förutsättningar att förstå texterna, hur texternas språk och strukturer möjliggör respektive hindrar dem att bli förstådda och hur didaktiken i klassrummet påverkar elevernas läsförståelse. Min fältstudie består av observationer och intervjuer, som jag analyserar tillsammans med undervisningstexterna på ett hermeneutisk, det vill säga förståelseinriktat sätt. Det visar sig att elevernas förståelse av undervisningstexter beror av vilket stöd de får för att klara av att läsa, vilken genre texten representerar, och i hur stor utsträckning textförfattaren leder eleven genom texten. Lärobokstexterna kräver ämnesspecifik förförståelse vilket kan utgöra ett hinder för förståelsen. När eleverna i min undersökning förstår undervisningtexterna blir de motiverade. Min slutsats är att de behöver texter som motsvarar deras läsförmåga och hjälp att utveckla lässtrategier för att läsa de texter som används.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject genrer
gymnasiet
läsförståelse
lässtrategier
lässvårigheter
proximal utvecklingszon
scaffolding
textarbete
undervisningstexter
Handle http://hdl.handle.net/2043/12130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics