Mottagande och placering i gymnasiesärskolan En diskursanalys utifrån hur en grupp pedagoger och rektorer resonerar.

DSpace Repository

Mottagande och placering i gymnasiesärskolan En diskursanalys utifrån hur en grupp pedagoger och rektorer resonerar.

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Mottagande och placering i gymnasiesärskolan En diskursanalys utifrån hur en grupp pedagoger och rektorer resonerar.
Author Haraldson, Emma
Date 2011
Swedish abstract
Haraldson, Emma (2011) Mottagande och placering i gymnasiesärskolan En diskursanalys utifrån hur en grupp rektorer och pedagoger resonerar. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med min studie är att genom en diskursanalys se till hur en grupp rektorer och pedagoger resonerar kring mottagande och placering inom gymnasiesärskolan. Jag ser även till hur samma informanter diskuterar om hur en utmanande skola för eleverna kan se ut. Den empiriska datan i denna studie är insamlad genom kvalitativa intervjuer i form av två intervjuer med tre rektorer samt tre fokusgruppssamtal med sammanlagt elva pedagoger, på två skolor i Sverige. Tillsammans med tidigare forskning redovisad som en litteraturgenomgång bildar detta grunden till denna studie. Empirin visar på en komplexitet gällande mottagande och placering, att flera olika perspektiv kan antas där den sociala- och kognitiva kunskapen ansågs viktiga. Två diskurser gällande undervisning inom gymnasiesärskolan träder fram; ett kunskaps- och ett omsorgsfokus, där båda fokus sägs vara av betydelse för att utveckling ska ske. Till detta kan olika syn på kategorisering, bemötande och samverkan läggas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Gymnasiesärskolan
Kategorisering
Kunskapsfokus
Mottagande
Omsorgsfokus
Perspektiv
Placering
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/12132 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics