Intresse, historiemedvetande och arbetssätt – En studie av elevers uppfattning av historia

DSpace Repository

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt – En studie av elevers uppfattning av historia

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Intresse, historiemedvetande och arbetssätt – En studie av elevers uppfattning av historia
Author Beets, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med den här studien var att se ifall elevers uppfattning av historia påverkas av det arbetssätt som används i skolan. För att ta reda på detta genomfördes en enkätundersökning, tre gruppintervjuer med elever och tre enskilda intervjuer med lärare. Eleverna som deltog gick i årskurs 9 på två skolor som har olika arbetssätt. Den ena arbetar ämnesintegrerat medan den andra har en mer traditionell ämnesuppdelad undervisning. Studien genomsyras av de tre begreppen intresse för historia, historiemedvetande samt arbetssätt, och svaren från undersökningen jämfördes både mellan de två skolorna och utifrån variablerna kön och etnicitet. Resultaten visar att elevernas uppfattning av historia skiljer sig åt en del beroende på vilken skola de går på, men skillnader i attityd kan även ses mellan pojkar och flickor och mellan elever med olika etnisk bakgrund. Den viktigaste skillnaden är dock att eleverna som går på skolan som arbetar ämnesintegrerat i högre grad än eleverna på den andra skolan anser att historia har något med dem och deras liv att göra. Detta kan delvis bero på att eleverna på den förstnämnda skolan har större möjligheter att själva välja vad de vill läsa om i historia. Undersökningen visar emellertid också att elevernas inställning till ämnet inte enbart kan bero på arbetssättet då resultaten ibland skiljer sig åt även mellan klasser som har samma lärare och samma arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 77
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
historia
historiemedvetande
historieundervisning
intresse
Handle http://hdl.handle.net/2043/12142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics