Barn gör rätt om de kan

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Barn gör rätt om de kan
Author Leet, Susanne ; Mollin, Pia
Date 2011
Swedish abstract
ABSTRACT Leet, Susanne & Mollin, Pia (2011), Barn gör rätt om de kan. (Children do the right thing if they can) Malmö högskola, Lärarutbildningen, Skolutveckling och ledarskap Syftet med vår studie är att undersöka om CPS - Collaborative Problem Solving, på svenska samarbetsbaserad problemlösning, kan hjälpa barn med problemskapande beteende. Vi vill också ta reda på hur pedagoger ser på dessa barn barn och om arbetet med CPS har förändrat deras synsätt? Våra frågeställningar är: Kan CPS hjälpa barn med problemskapande beteende? Hur ser lärare på dessa barn och har arbetet med CPS förändrat deras synsätt? Vi har valt en kvalitativ forskningsansats och använt oss av ett frågeformulär och en gruppintervju för att samla in vårt empiriska material. Detta är ett litet urval. Av frågeformuläret och intervjuerna har det framkommit att barn med problemskapande beteende bemöts olika och att lärare ofta känner att de inte har de rätta verktygen att möta dessa barn på ett bra och tillfredställande sätt. Vi har, genom vår studie, kommit fram till att dessa barn finns i de flesta klasser och att CPS kan vara ett arbetssätt som kan fungera vid bemötandet av, och i arbetet med, barn med problemskapande beteende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject bemötande
CPS
Inkludering
Problemskapande beteende
Ross W Greene
Handle http://hdl.handle.net/2043/12153 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics