Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården.

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården.
Author Englund, Erica ; Ifwer, Charlotta
Date 2011
English abstract
Background: Working as a registered nurse implies that you occasionally encounter patients and their relatives who have, for different reasons, reduced trust in the healthcare-system. Registered nurses have laws, guiding principles and ethical codes to follow in their daily work, with the major goal of providing good nursing with high quality to the patients and their relatives, which can be problematic in situations when the patients and their relatives have reduced trust in the healthcare-system. Aim: The aim of this study was to explore registered nurses experiences of encountering patients and their relatives with reduced trust in the healthcare-system. Method: Empirically structured interview study with a qualitative approach, using semi structured questions with an interview guide. Collected data was analyzed with qualitative content analysis. Results: The nurses experienced emotions of powerlessness and frustration when they encountered patients and their relatives with reduced trust in the healthcare-system, which could result in the nurses creating strategies to distance themselves from these feelings. This was connected with their degree of experience as registered nurses. They also experienced that stress and their lack of time resulted in them not having the time needed to create trusting relationships. The informants also experienced that the first encounter was the most important in creating a trusting relationship with the patient and their relatives. A positive attitude and to radiate self-confidence was of importance. Conclusions: The informants of this study showed a strong empathic engagement in the patients and their relatives, which is in accuracy with the interactionistic theory that the authors of this study refer to. A good and caring relationship where trust is present constitutes the nurses´ special interest according to this theory, and the meaning he or she ascribes the situation results in these strong emotions of frustration and powerlessness when the nurse feel incapable of reaching her goal, to provide a good nursing and have a good caring relationship with the patients and their relatives. Key words: Encountering, experience, nurse, nursing, reduced trust, relatives, patients
Swedish abstract
Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska innebär att man ibland möter patienter och anhöriga som av olika anledningar har sänkt tillit till hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har lagar, riktlinjer och etiska koder att följa i sitt dagliga arbete med huvudsakligt mål att ge en god omvårdnad av hög kvalitet till patienter och anhöriga, vilket kan bli problematiskt i de fall patienter och anhöriga inte har tillit till hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskan upplever mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde känslor av maktlöshet och frustration i mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården, vilket kunde leda till att de skapade strategier för att distansera sig från detta, vilket anknöts till grad av arbetserfarenhet. De upplevde även att stress och tidsbrist gjorde att de inte hade tiden att ge för att skapa en god tillit. Informanterna upplevde att tillit skapades i det första mötet med patienten och deras anhöriga och att det var viktigt att ha en positiv inställning samt utstråla självsäkerhet. De upplevde även att etnicitet kunde leda till språkförbistringar som i sig kunde leda till sänkt tillit. Slutsats: Informanterna i denna studie visade ett starkt empatiskt engagemang i patienter och anhöriga, vilket är i enlighet med den interaktionistiska omvårdnadsteori författarna anknyter studien till. En god vårdrelation där tillit finns utgör sjuksköterskans speciella intressen enligt denna teori, samt den mening denne tillskriver situationen vilket resulterar i just dessa starka känslor av frustration och maktlöshet när sjuksköterskan inte når sitt mål, en god omvårdnad och relation med patienter och deras anhöriga. Nyckelord: Anhöriga, bemötande, omvårdnad, patienter, sjuksköterska, sänkt tillit, upplevelse
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Anhöriga, bemötande, omvårdnad, patienter, sjuksköterska, sänkt tillit, upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/12187 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics