SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA DÖENDE PATIENTER I PALLIATIV VÅRD

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA DÖENDE PATIENTER I PALLIATIV VÅRD

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA DÖENDE PATIENTER I PALLIATIV VÅRD
Author Grönsterwall, Sabina ; Voutsinas, Johanna
Date 2011
English abstract
Background: One of the most difficult tasks nurses’ faces in their work is to care for suffering patients and simultaneously support their family. Previous studies have shown that nurses often feel inadequate in the process of dying patients. Aim: The aim of this study is to illuminate nurses' experiences of caring for dying patients in palliative care. Method: Data was collected through interviews with seven nurses from the palliative care departments. A semi-structured interview guide was used and data was analyzed through content analysis. Results: The result of the study has revealed various aspects concerning the experiences related to the care of dying patients. It can conclude that nurses are experiencing satisfaction, inadequacy, emotional closeness, sense of life's finitude and need for recovery. All informants experienced their work as very rewarding. Conclusion: This study shows that the work with dying patients not only needs to have negative experiences of powerlessness and frustration, but also positive experiences of privilege and relief. Recovery can be done through talks and employment.
Swedish abstract
Bakgrund: En av de svåraste uppgifterna sjuksköterskor har i sitt arbete är att vårda lidande patienter och samtidigt stötta närstående. Tidigare studier visar att sjuksköterskor ofta upplever otillräcklighet i arbetet med döende patienter. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter i palliativ vård. Metod: Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer där sju sjuksköterskor från palliativa avdelningar deltog. En semistrukturerad intervjuguide användes och materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Genom studiens resultat har det framkommit olika aspekter angående upplevelser kopplat till vård av döende patienter. Det kan bland annat konstateras att sjuksköterskor upplever tillfredsställelse, otillräcklighet, känsla av närhet, känsla av livets ändlighet och behov av återhämtning. Samtliga informanter upplevde arbetet som väldigt givande. Slutsats: Denna studie visar att arbetet med döende patienter inte enbart behöver innebära negativa upplevelser som maktlöshet och frustration utan även positiva upplevelser som privilegium och lättnad. Återhämtning kan ske genom samtal och sysselsättning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Copingstrategier, död, palliativ vård, sjuksköterskor, upplevelser.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics