HIV/AIDS -patienters upplevelser av attityder och beteenden hos sjukvårdspersonal - en litteraturstudie.

DSpace Repository

HIV/AIDS -patienters upplevelser av attityder och beteenden hos sjukvårdspersonal - en litteraturstudie.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HIV/AIDS -patienters upplevelser av attityder och beteenden hos sjukvårdspersonal - en litteraturstudie.
Author Holmberg, Angela ; Larsson Sawo, Lina
Date 2011
English abstract
Background: HIV and AIDS is a global disease and it is spread among individuals in large parts of the world. In Sweden an estimated number of 9400 are thought to be infected by HIV virus in 2010. HIV/AIDS are a relatively newly discovered disease, and previous studies show that there is some fear and uncertainty among health care professionals to care for HIV/AIDS patients. HIV/AIDS is a loaded term and are often associated with fear, worry and anxiety but also rejection, uncertainty and dislike. Aim: The aim of this study is to describe with help from the literature how HIV/AIDS patients experience the nurse-patient relations in terms of attitudes and behaviours of medical personnel in health care contexts. Method: A literature review based on ten qualitative studies. The articles were searched for in the databases PubMed and CINAHL. Study quality was verified using a review protocol designed for qualitative studies. Results: The findings of this literature review are presented in three themes; empathic approaches, professional failure and positive experiences. Experiences included in these three themes are among others; stigmatization, denied care, fear among health care providers, indifference but also the feeling of compassion and positive attitudes and behaviours. Conclusion: Increased knowledge and awareness among healthcare professionals may be the key to improve HIV/AIDS patients’ experiences of health care professional’s attitudes and behaviours.
Swedish abstract
Bakgrund: HIV och AIDS är en global sjukdom och finns spritt hos individer i stora delar av världen. I Sverige uppskattades 9400 personer vara bärare av HIV år 2010. HIV/AIDS är en relativt nyupptäckt sjukdom och tidigare studier visar att det finns en viss rädsla och osäkerhet hos sjukvårdspersonal att vårda HIV/AIDS patienter. HIV/AIDS är ett laddat begrepp som ofta förknippas med rädsla, oro och ångest men även avståndstagande, osäkerhet och avsky för många individer i allmänhet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva med hjälp av litteraturen hur HIV/AIDS patienter upplever bemötandet i form av attityder och beteenden i mötet med sjukvårdspersonal. Metod: En litteraturstudie som bygger på tio kvalitativa studier. Sökning av artiklar skedde i databaserna PubMed och CINAHL. Studiekvalitet kontrollerades med hjälp av granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Resultat: Författarna fann resultat som presenteras i tre teman; empatiska förhållningssätt, professionella fel, samt positiva upplevelser. Upplevelser som ingår i dessa teman är bland andra; stigmatisering, nekad vård, rädsla hos sjukvårdspersonal, likgiltighet men även känslan av medkänsla och ett positivt bemötande. Slutsats: En ökad kunskap och medvetenhet hos sjukvårdspersonal skulle kunna kan bidra till att HIV/AIDS -patienter upplever ett bättre bemötande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject AIDS
bemötande
HIV
patientperspektiv
sjukvårdspersonal
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/12189 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics