Matematiska lärandesituationer

DSpace Repository

Matematiska lärandesituationer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiska lärandesituationer
Author Nilsson, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Texten som följer i detta arbete kommer att avhandla en lärares matematiska arbete i en tredjeklass. Jag kommer också att belysa de olika situationer eleverna kan tänkas stöta på i klassrummet. Då undersökningen är gjord i en klass med svenska som andraspråk kommer arbetet till viss del att avhandla olika situationer dessa elever kan stöta på som påverkar deras inlärning. Arbetet kommer att visa elevers olika villkor för lärandet och behandla några av de problem man som lärare kan komma att uppleva. Det finns en genomgång av det laborativa material som ofta används i skolorna i dag, och framförallt det som jag stötte på under mina observationer. Arbetets fokus har kommit att handla om samspelet mellan läraren och eleven, och situationerna som skapas kring dem. Jag har använt mig av ett flertal observationer för att skapa en förståelse för händelserna i klassrummet. Efteråt har jag intervjuat klassens lärare för att på så sätt sätta hans arbete och intentioner i samband med eleverna. Som ett resultat av detta har jag försökt sammanställa en möjlig bild av den observerade klassens lärandesituation, varpå språket som används från båda sidor ofta fick en betydande roll för inlärningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12194 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics