Vägledningssamtalet och individens motivation till karriärförändring

DSpace Repository

Vägledningssamtalet och individens motivation till karriärförändring

Details

Files for download
Icon
Examensarbete- ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledningssamtalet och individens motivation till karriärförändring
Author Larsson, Josefin
Date 2011
Swedish abstract
Syftet är att undersöka på vilket sätt vägledningssamtalet bidrar till individens motivation till förändrad karriärinriktning. Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: Vad är det i vägledningssamtalet som bidrar till individens motivation till förändrad karriärinriktning? För att få svar på frågan har kvalitativ metod använts i form av interjuver med totalt tre respondenter. För att analysera resultatet har SCCT - Social Cognitive Career Theory samt Maslows behovspyramid använts. Resultatet visade att för samtliga intervjupersoner var det flera faktorer som bidrog till deras motivation till att förändra karriärinriktningen. Påverkan av tron på den egna förmågan, diskussioner kring mål samt information kring olika yrkesalternativ var de faktorer som hade störst inverkan. Dessutom upplevde intervjupersonerna att även studie- och yrkesvägledarens bemötande och förståelse av intervjupersonens situation i inledningen av vägledningssamtalet bidrog till deras motivation till att förändra sin karriärinriktning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject vägledningssamtal
motivation
karriärförändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/12225 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics