Kvinnors upplevelser och copingstrategier vid bröstcancer - En Litteraturöversikt

DSpace Repository

Kvinnors upplevelser och copingstrategier vid bröstcancer - En Litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
C uppsats skriven ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnors upplevelser och copingstrategier vid bröstcancer - En Litteraturöversikt
Author Hylkén, Jasmine ; Olsson, Sarah
Date 2011
English abstract
Of all women who become ill from cancer affected 29, 2% of breast cancer. Mor-tality in Sweden has declined and today's forecast has improved, which results would have resulted in an 87.8% five-year survival rate of overall incidence. The purpose of this study was to provide an overview of women's experiences and copingstragies in breast cancer. Selected literature was collected from PubMed and CINHAL and derived from six different countries. Litteraturöversiktens re-sults based on six main themes and five subthemes, and three prominent coping strategies. Individual factors play a major role in the management of breast cancer disease. This literature review encourages further research more to deal with these individual factors. The nurse can with the right knowledge to contribute to a dis-ease process with enhanced autonomy and thus produce this population a higher quality of life.
Swedish abstract
Av alla kvinnor som blir sjuka i cancer drabbas 29, 2 % av bröstcancer. Mortalite-ten har i Sverige emellertid sjunkit och dagens prognos har förbättras vilket resul-terat i en 87,8 procentlig fem-års överlevnad av totala incidensen. Syftet med den-na litteraturöversikt var att ge en överblick av kvinnors upplevelser samt copingst-rategier vid bröstcancer. Vald litteratur har inhämtats från PubMed och CINHAL och härstammar från sex olika länder. Litteraturöversiktens resultat grundar sig på sex huvudteman och fem subteman samt tre framträdande copingstrategier. Indi-viduella faktorer spelar stor roll i hanteringen av sjukdomen bröstcancer. Denna litteraturöversikt uppmuntrar till att vidare forskning mer ska ägna sig åt dessa individuella faktorer. Sjuksköterskan kan med rätt kunskap bidra till ett sjukdoms-förlopp med förstärkt autonomi och på så sätt inge denna patientkategori högre livskvalité.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Bröstcancer, copingstrategier, kvinnor, upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/12258 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics