Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter. En observations studie.

DSpace Repository

Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter. En observations studie.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter. En observations studie.
Author Jeppsson, Malin ; Kinder, Sandra
Date 2011
English abstract
Background: Recent research suggests that nurses̕ time spent on administrative tasks is increasing and the time allocated to direct patient care is decreasing. Objective: To investigate nurses̕ patient-time, time set aside for documentation and other administrative work in comparison with unpublished data from 2007. Method: Eight structured observations with quantitative research approach were conducted in 2011, in the same orthopaedic department and with the same methodology as in the observations in 2007. Results: Nurses’ patient-time in 2011 was found to have decreased in comparison to the figures of 2007. Time for documentation of patient records had also fallen slightly. A summary of ‘other administrative work’ showed an increase from 49,9 % of the total working time in 2007 to 59,8 % in 2011. The largest increases were found in the following categories; ‘reports’ with 3,5 %, followed by ‘telephone’ with 2,8 % and ‘other administration’ with 2,1 %. Conclusion: The ongoing trend of reduced patient-related time is unfortunate, especially since one major objective of today’s care is to create space to meet the needs of the patient from a holistic perspective. Although, the nurses in 2011 had longer work hours in average compared to the nurses in 2007, the time for the category ‘other’ had declined dramatically. This can be interpreted as an increase of workload in the department since the observations in 2007. The reduced time for the ‘other’ category was attributed to the increased time for ‘other administrative work’, and had unfortunately not been passed on to the patients in the form of increased patient-focused time.
Swedish abstract
Bakgrund: Aktuell forskning visar att sjuksköterskors tid för administrativa uppgifter ökar och att tiden för den patientnära omvårdnaden blir allt mindre. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans patientnära tid, tid avsatt för dokumentation och annat administrativt arbete i jämförelse med opublicerad data från 2007. Metod: Åtta strukturerade observationer med kvantitativ forskningsansats genomfördes 2011 på samma ortopediska avdelning och med samma metod, som vid observationerna 2007. Resultat: Sjuksköterskornas patientnära tid 2011 visade sig ha minskat i jämförelse med 2007, även tid för dokumentation i patientjournalen hade minskat något. Vid en summering av annat administrativt arbete sågs en ökning från 49,9 % 2007 till 59,8 % 2011 av den totala arbetstiden. Den största ökningen sågs i kategorierna rapport med 3,5 % följt av telefon med 2,8 % samt övrig administration med 2,1 %. Slutsats: Trenden för minskad patientnära tid håller i sig trots målsättningen att skapa utrymme för de omvårdnadsåtgärder som krävs för att tillgodose patientens behov utifrån ett holistiskt perspektiv. Trots att sjuksköterskorna 2011 hade en totalt längre genomsnittlig arbetstid än sjuksköterskorna 2007 så hade tiden för kategorin övrigt minskat drastiskt, vilket kan tolkas som att arbetsbelastningen på avdelningen har ökat sedan observationerna 2007. Den minskade tiden för övrigt ansågs bero på ökad tid för annat administrativt arbete och hade tyvärr inte kommit patienterna till godo i form av ökad patientnära tid.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject administration
dokumentation
observationer
patientnära tid
patientnärmre vård
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/12259 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics