På väg mot bildningsorienterad kemiundervisning

DSpace Repository

På väg mot bildningsorienterad kemiundervisning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Other
Title På väg mot bildningsorienterad kemiundervisning
Author Sjöström, Jesper
Date 2011
Swedish abstract
Att vara kemilärare är en egen profession skild från att vara kemist. Kemilärare behöver naturligtvis goda ämneskunskaper i kemi, men också omfattande kemi- och nv-didaktiska kunskaper. Dessutom krävs för bildningsorienterad undervisning goda kunskaper om kemi och en ämneskritisk distans. Utifrån en risksamhällesanalys – i linje med samhällsteoretikern Ulrich Becks – ligger det nära till hands att argumentera för just en bildningsorienterad kemiundervisning (Krageskov Eriksen 2002; Sjöström 2007), vilken på ett konkret plan skulle innebära mer etiska och kulturella perspektiv i undervisningen. I detta paper presenteras en modell för innehållet och perspektiven i en sådan kemiundervisning, vilken syftar till kritiska, demokratiska och handlingskompetenta medborgare. Här används bildningsorienterad undervisning i kemi/naturvetenskap i stort sett synonymt med humanistiskt orienterad (Sjöström 2009; Aikenhead 2006) respektive socio-kritisk (Marks & Eilks 2009; Paulsen 2006) undervisning i kemi/naturvetenskap. För snart trettio år sedan beskrev Johnstone (1982) innehållet i kemiundervisning med hjälp av en triangel – kemins triplett eller Johnstones triangel. Triangelns hörn representerar kemins formella/disciplinära aspekter: makronivån (t.ex. ämnen och egenskaper), mikronivån (t.ex. atomer och molekyler) respektive representationsformer (t.ex. formler och modeller), alla frekvent förkommande i kemiundervisning. Inom kemididaktiken är triangeln idag etablerad (Talanquer 2011; Jong & Taber 2007, s. 632; Barke et al. 2009; s. 27; Ringnes & Hannisdal 2006, s. 28; Andersson 2008, s. 367). Mahaffy (2004) har förslagit att triangeln förses med en topp, så att man får en tetraeder. Triangelns topp representerar en mänsklig kontext i kemiundervisningen. Genom en sådan betonas kemins betydelse för vardag och samhälle, i stället för enbart molekylerna och deras reaktioner i sig. Med en mänsklig kontext menar Mahaffy också att kemiläraren ska använda sig av elevaktiva arbetssätt och ta sin utgångspunkt i den forskningslitteratur som finns kring lärande i kemi. Modellen har sedan vidareutvecklats ytterligare av Barke et al. (2009, s. 32). I detta paper förfinas tetreheder-modellen ytterligare genom att tetraederns topp – den mänskliga kontexten i kemiundervisning – beskrivs i tre nivåer: (1) i nivå ett finns vardagsaspekter och tekniska, miljöinriktade och medicinska tillämpningar av kemi; (2) i nivå två en socio-kulturell-historisk-filosofisk kontext; och slutligen (3) i nivå tre förhållningssättet en ämneskritisk distans. Traditionellt har förekommit kemiundervisning som helt saknat den mänskliga kontexten (De Vos et al. 2002; Gräber 2002), men idag är det troligen vanligt med tydliga inslag av nivå 1, medan det är ovanligt med nivå 2 och särskilt nivå 3. För ett empiriskt exempel på kemiundervisning med fokus på kemins formella aspekter och nivå 1, men utan nivå 2 och 3, se Kouns (2010) studie av kemiundervisning i gymnasiet. Till skillnad från traditionell kemiundervisning som fokuserar på kemins formella (disciplinära) aspekter och på sin höjd också inkluderar nivå 1 (pragmatiska aspekter), innebär bildningsorienterad kemiundervisning också socio-kulturell kontext (nivå 2) och ämneskritisk distans (nivå 3). I papret diskuteras modellens olika nivåer och dess implikationer för ämneslärarutbildning i kemi. Tetraeder-modellen fokuserar på kemiundervisning, men har relevans för nv-undervisning och nv-lärarutbildning i allmänhet.
Link http://www.liu.se/nfsun2011/abstracts/1.274376/Sch... (external link to publication)
Host/Issue Book of Abstracts, Naturvetenskap som kunskap och kultur;
Pages 17
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Nordiskt ForskarSymposium om Undervisning i Naturvetenskap, 14-16 juni... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12279 Permalink to this page
Link http://www.liu.se/nfsun2011/?l=sv... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics