Scen: Almgården - Om bostadsområdets betydelse för barn i en delad stad

DSpace Repository

Scen: Almgården - Om bostadsområdets betydelse för barn i en delad stad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Scen: Almgården - Om bostadsområdets betydelse för barn i en delad stad
Author Herbert, Mikaela ; Nilsson, Annika
Date 2011
English abstract
The focus of this master’s thesis is socially sustainable urban development and investigates the implications of segregation in the city of Malmö. It focuses on the neighborhood of Almgården and its significance as a context for children's identity and socialization. Theories of socially sustainable urban development, housing segregation, neighborhood effects and children’s socialization and identity making contribute to enhance our understanding of the neighborhood’s importance for children's living conditions. The thesis includes a presentation and a sustainability analysis of the current situation in Almgården, mainly based on interviews with residents of Almgården and representatives of the municipal administration. Overall the situation in Almgården indicates relatively poor conditions for good health and well-being which may affect children's living conditions and development in a negative way. From a sustainability perspective, the key challenges in Almgården would include promoting equality and inclusion, for example by strengthening the individuals and their identification with the neighborhood, and promoting the collective efficacy by building trust and confidence among neighbors and towards citizens in adjacent neighborhoods as well as towards the municipal administration and its staff. The thesis also includes a feasibility study proposing the project Community Theatre Almgården. While giving voice to the children of Almgården and supporting a socially sustainable development of the neighborhood, the project may also contribute to improve our knowledge of neighborhood effects on children’s living conditions.
Swedish abstract
Denna uppsats har sin utgångspunkt i hållbar stadsutveckling - med särskild inriktning på social hållbarhet - och studerar konsekvenser av den segregerade staden Malmö. I fokus står bostadsområdet Almgården och dess betydelse som kontext för barns identitetsarbete och socialisering. Med utgångspunkt i teorier om socialt hållbar stadsutveckling, boendesegregation, grannskapseffekter, samt barns socialisering och identitetsarbete ges en förståelse för bostadsområdets betydelse för barns uppväxtvillkor. Uppsatsen innehåller en nulägesbeskrivning och hållbarhetsanalys av Almgården som kontext, baserad huvudsakligen på intervjuer med boende och olika företrädare för den kommunala verksamheten i området. Sammantaget indikerar situationen på Almgården sämre förutsättningar för god hälsa och välfärd och medför faktorer som kan påverka barns uppväxtvillkor negativt. Ur ett hållbarhetsperspektiv är den centrala utmaningen på Almgården att motverka brister i jämlikhet och delaktighet. I uppsatsen görs bedömningen att så kan ske genom att stärka individer och deras anknytning till området och genom att stärka tilliten och förtroendet inom bostadsområdet och gentemot det omgivande samhället och därmed stärka den kollektiva förmågan. En del av uppsatsen är en förstudie till ett projekt, som är tänkt att bidra till ökad social hållbarhet i Almgården. För att ta vara på barnens perspektiv på Almgården, på barns villkor, och på ett sätt som samtidigt stärker barnen föreslås projektet Communityteater Almgården. Projektet kan bidra ytterligare till förståelsen av bostadsområdets betydelse för barn och ungdomars förutsättningar samtidigt som det har en gynnsam effekt för den sociala hållbarheten på Almgården.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 103
Language swe (iso)
Subject Almgården
barns identitetsarbete
boendesegregation
communityteater
hållbar stadsutveckling
neighborhood effects
grannskapseffekter
children's development
community theatre
Handle http://hdl.handle.net/2043/12281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics