SFI - Lärares tankar kring utformning och iscensättning av lektioner. En kvalitativ undersökning

DSpace Repository

SFI - Lärares tankar kring utformning och iscensättning av lektioner. En kvalitativ undersökning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title SFI - Lärares tankar kring utformning och iscensättning av lektioner. En kvalitativ undersökning
Author Cancelli, Mirko
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken uppfattning SFI – lärare har om hur de planerar och iscensätter sina lektioner med tanke på att de undervisar i en mångkulturell miljö. För att ta reda på detta har jag utfört sju kvalitativa intervjuer med SFI- lärare verksamma i en storstad och en liten kommun i södra Sverige. Uppsatsen har ingen förutbestämd tes utan undersöker hur, och om, SFI – lärare, enligt deras egna uppfattningar, tar hänsyn till olika kulturella bakgrunder i klassrummet när de undervisar. I analysen av intervjusvaren har jag delat in materialet i kategorierna: undervisningsformer och material, kommunikation och pedagogik. Genom att analysera informanternas svar angående hur de planerar och iscensätter sina lektioner har jag märkt att deras uppfattning är att de på flera sätt tar hänsyn till elevernas olika etniska bakgrunder då de utformar sina lektioner. Detta diskuteras i uppsatsens slutsats/slutdiskussion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject SFI
Handle http://hdl.handle.net/2043/12299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics