Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen

DSpace Repository

Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fungerande elevinflytande i engelskundervisningen
Author Gustafsson, Johan
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka under vilka förutsättningar som elevinflytande över engelskundervisningens innehåll och form fungerar. Jag har gjort halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare på en skola i södra Sverige som undervisar eller nyligen har undervisat på kursen Engelska A, och därefter analyserat vad de säger om förutsättningarna för lyckat elevinflytande utifrån den litteratur jag läst i ämnet. Tre teman som för mig har framträtt i intervjuerna och som kan ses som förbundna med lyckat elevinflytande är att man inte ska abdikera från den styrande position som man har i egenskap av att vara lärare, att man måste träna eleverna i att ta ansvar för att de ska klara av att ha inflytande över sin inlärning, och att lärarens attityd är avgörande för om elevinflytande ska fungera. Arbetet är, för att sammanfatta, en kvalitativ studie, som syftar till att beskriva lyckat elevinflytande såsom det definieras av fem aktiva engelsklärare. Det går därför inte att dra några generaliserade slutsatser om vad som utmärker lyckat elevinflytande och studien gör inte heller anspråk på att vara uttömmande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
gymnasieskolan
språkundervisning
engelska
Handle http://hdl.handle.net/2043/12304 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics