Attityder och förväntningar kring lärande inom matematik och fysik hos gymnasieelever på NV-programmet

DSpace Repository

Attityder och förväntningar kring lärande inom matematik och fysik hos gymnasieelever på NV-programmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder och förväntningar kring lärande inom matematik och fysik hos gymnasieelever på NV-programmet
Author Ewertz, Dan ; Gudmundsson, Fredrik
Date 2011
Swedish abstract
I detta examensarbete har vi gjort en undersökning av attityder och förväntningar kring lärande i fysik och matematik hos en grupp gymnasieelever på NV-programmet. Vi har sökt sammanlänka dessa attityder och förväntningar med elevernas motivation så som vi tolkar den utifrån en specifik teori som benämns ”self determination theory”. Detta är en teori inom psykologin som beskriver olika typer av motivation och hur dessa är knutna till välbefinnande och kreativitet hos individer. Vi har samlat in data i form av intervjuer och enkätsvar. Dessa data har vi analyserat på tre olika sätt. Ur dessa analyser växer en relativt koherent bild fram, där huvuddragen i denna bild är den av en större grupp elever som kan beskrivas som välmotiverade men där den underliggande karaktären på motivationen kan beskrivas som ett mellanläge mellan externt motiverad motivation och en motivation karakteriserad av inre vilja. En mindre grupp är inte fullt så motiverade och deras motivation karaktäriseras av att den i huvudsak drivs av yttre faktorer; studierna är något som måste genomföras för att nå mål som inte är direkt relaterade till själva ämnena. Ett fåtal individer uppvisar en motivation som är mer kopplad till lärandeprocessen i sig som man fann tillfredsställande. Vi har också funnit, att av de faktorer vi studerat, så är förväntningarna på yrkeslivet och förväntad vidare utbildning det som tydligast korrelerar med karaktären på motivationen. Vi diskuterar också några eventuella möjligheter som detta öppnar för pedagogisk vidareutveckling samt några möjliga vägar för vidare forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 82
Language swe (iso)
Subject attitydundersökning
fysikundervisning
matematikundervisning
self determination theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/12311 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics