Hur upplevs det att vara idrottslärare i Malmö?

DSpace Repository

Hur upplevs det att vara idrottslärare i Malmö?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur upplevs det att vara idrottslärare i Malmö?
Author Persson, Thomas
Date 2011
English abstract
This study was undertaken to find out how active physical education teacher in Malmö, perceive their work situation. The questions I used were: How is the perceived role of physical education teachers working in the city of Malmö? What intentions have these PE teachers with their lessons? If the possibility of change was possible what would be? Do socio-economic conditions in the district tend to affect the work? The reason I have chosen to explore this subject is due to the different working conditions noted in the various schools I had my placement. To get a good insight into this subject, five qualitative interviews where made with teachers working in the city of Malmö in areas with different economic conditions. The essay then processes the results of hermeneutic interpretation, Theorells model of psychological demands and literature by Engström who has written about lifestyles related to sports and exercise. The results show that physical education teachers tend to have large amounts of paperwork that stress them in their regular workday. Teachers who have a good social support seem to better address the requirements of the profession places on teachers. Teachers in socially deprived areas tend to expand their role in more social student support roles that increase their workload further. Interviewed PE teachers also believe that their sporting background absolutely affects their way of designing the curriculum.
Swedish abstract
Denna studie gjordes för att ta reda på hur verksamma idrottslärare i Malmö ser på sin arbetssituation. De frågeställningar jag använde mig av var: Hur upplevs rollen som idrottslärare verksam i Malmö stad? Vilka intentioner har idrottsläraren med sin undervisning? Om möjligheten till förändring fanns vad skulle detta utgöra? Upplevs de socioekonomiska förutsättningarna i stadsdelen påverka arbetet? Anledningen till att jag har valt att utforska detta ämne är de olika arbetsförhållanden som noterats vid de olika skolor jag haft min verksamhetsförlagda tid. För att få en bra inblick i detta ämne har fem stycken kvalitativa intervjuer gjorts med lärare verksamma i Malmö stadsdelsområden med olika ekonomiska förutsättningar. Uppsatsen behandlar sedan resultatet med hermeneutisk tolkning, Theorells psykologiska kravmodell samt utifrån litteratur av Engström, som skrivit kring livsstil kopplat till idrott och motion. Resultatet visar att en lärare som verkar ha ett bra socialt stöd bättre tacklar de krav som yrket ställer på lärare. Lärare i socialt utsatta områden tenderar även att utvidga sin arbetsroll i mer socialt elevstödjande roller som utökar deras arbetsmängd. Intervjuade idrottslärare menar även att deras idrottsliga bakgrund påverkar deras sätt att utforma undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 74
Language swe (iso)
Subject Physical Education
Malmö
socio-economic areas
teachers
curriculum design
Handle http://hdl.handle.net/2043/12325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics