Arbetslag inom modersmålsverksamheten utifrån lärarperspektiv

DSpace Repository

Arbetslag inom modersmålsverksamheten utifrån lärarperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Arbetslag inom modersmålsverksamheten utifrån lärarperspektiv
Author Hansson, Ibtisam
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur modersmålslärare upplever arbetet i ett arbetslag och vilken funktion den har. Med dessa utgångspunkter vill vi undersöka om samverkan i ett arbetslag har något betydelse för elevens lärande och vilka fördelar respektive nackdelar lärarna ser med arbetslaget. Vidare vill vi ta reda på om samverkan i arbetslaget kan bidra till modersmålsverksamhetens utveckling. Denna studie har gjorts i två modersmålsverksamheter. I insamlandet av empiri har vi använt oss av kvalitativa intervjumetoder med 15 modersmålslärare, och observationer vid sex olika tillfällen. Vi kom fram till i vår undersökning att arbetslaget upplevs mer som en socialt och reflekterande funktionsform än ett beslutsfattande forum. Intervjuerna visade att pedagogers position till arbetslaget är mycket positiv. Pedagogerna anser att arbetslagsmöten är effektiva, lärarna kan stödja, uppmuntra varandra och planera tillsammans. Slutligen är vår önskan att undersökningen kan bidra till en ökad förståelse om vikten av arbetslagets betydelse i vår dags verksamheter och att skapa vidare diskussioner om deras funktion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Arbetslag och modersmålslärares arbetslag, Modersmål och modersmålsundervisning, lärande i arbetslaget, modersmålsverksamhet och skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/12337 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics