Driftentreprenader på tapeten - En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar

DSpace Repository

Driftentreprenader på tapeten - En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar

Details

Files for download
Icon
En kartläggning av ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Driftentreprenader på tapeten - En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar
Author Herrlund, Ellen ; Lago, Helena
Date 2011
English abstract
The number of competitive biddings of property maintenance has increased substantially during the 2000’s. In parallel with this, the contractor market has developed, which today consists of a few major operators. Shortcomings in the performance with deficient delivery have been found in recent years but the problems are not investigated or solved. The purpose of this study has been to develop an overview of the different operating procurements and its problems in order to create conditions for joint development for the real estate sector concerning client and contractor side. The results indicate lack of profitability in many contracts today due to an unsound competition between contractors and demands for lower costs from purchasers. Shortcomings exist in clients skills and cause among other things vaguely worded contract documents. Many employees of the contractor companies are, due to lack of information, also unmotivated and ineffective. To solve the problems, a sector dialogue with purchaser and contractors, is necessary where both sides take responsibility for future development. Total experienced quality is achieved only when the purchaser's expectations and unspoken needs are identified.
Swedish abstract
Antalet konkurrensutsättningar av fastighetsdrift har ökat väsentligt under 2000-talet. Parallellt med detta har även entreprenörsmarknaden utvecklats och den består idag av ett fåtal stora aktörer. Brister i utförandet gällande undermålig leverans har de senaste åren konstaterats men problemen är ej utredda eller lösta. Syftet med studien har därför varit att kartlägga olika driftupphandlingar och dess problem för att skapa förutsättningar för en gemensam utveckling inom fastighetsbranschen avseende beställar- och entreprenörssidan. Resultaten visar på att bristande lönsamhet existerar i många entreprenader vilket bland annat beror på en osund konkurrens mellan entreprenörerna och krav på sänkta kostnader från beställarna. Brister finns i beställarkompetensen och orsakar bland annat luddigt formulerade förfrågningsunderlag. Många medarbetare hos entreprenörerna är på grund av bristande information dessutom omotiverade och ineffektiva. För att lösa problemen krävs en branschdialog där beställare och entreprenörer tillsammans tar ansvar för kommande utveckling. Total upplevd kvalitet uppnås först när beställarens förväntningar och outtalade behov identifieras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 128
Language swe (iso)
Subject driftentreprenad
outsourcing
kvalitet
partnering
pris
konkurrens
Handle http://hdl.handle.net/2043/12410 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics