Elevernas lust att lära matematik

Details

Files for download
Icon
examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevernas lust att lära matematik
Author Babovic, Kenan
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med min undersökning var att kartlägga hur lärare tänker kring val av undervisningsform och elevers delaktighet när det gäller elevers lust att lära sig matematik. Med undersökningen hade jag för avsikt att besvara hur intervjuade lärare anser att undervisningen ska utformas för att eleverna ska utveckla lust att lära och hur dessa lärare ser på att eleverna blir delaktiga i valet av undervisningsform och vilka följder detta skulle få. För att få svar på mina frågeställningar, valde jag att genomföra en kvalitativ studie och intervjua lärare i grundskolans tidigare år. Svaren från intervjuer analyserades med tillgänglig forskning i ämnet. Resultatet av min undersökning pekar mot att matematikundervisningen bör bestå av varierande undervisningsformer för att på bästa sätt väcka lust att lära hos eleverna. Lärarna anser att variationen i undervisningen gör lektionerna mer intressanta och roliga för eleverna och att eleverna får kunskap om att det finns olika sätt att lära på. Undersökningen visar också på att varierande undervisningsformer bör innehålla kreativa moment för elever, för att eleven ska utveckla ökad lust att lära. Resultatet visar även att eleverna inte är delaktiga i planeringen av undervisningen, något som av lärarna förklaras med att eleverna är för unga för ansvaret det följer och att eleverna ännu inte har kännedom om olika sätt att lära ut. Alla lärare anser dock att eleverna skulle kunna göras mer delaktiga på olika sätt. Fördelarna som de flesta lärare ser med att eleverna görs delaktiga är att eleverna skulle kunna finna lektionerna mer roliga och intressanta. Vikten av undervisningens utformning och elevdelaktighet men framförallt lusten att lära är något som jag hoppas kunna ta med mig till mitt framtida yrke som lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject lust att lära,delaktighet och varierande undervisningsformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/12415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics