Kvinnor och män i träffpunktensaktiviteter - En studie av genus betydelse i aktiviteter ur äldres perspektiv

DSpace Repository

Kvinnor och män i träffpunktensaktiviteter - En studie av genus betydelse i aktiviteter ur äldres perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnor och män i träffpunktensaktiviteter - En studie av genus betydelse i aktiviteter ur äldres perspektiv
Author Voss Weinelin, Cecilia ; Engvall, Maria
Date 2010
Swedish abstract
I vår studie har vi velat ta reda på om män och kvinnor har olika intresse av vilka aktiviteter man är intresserad av på en träffpunkt. Vi ville på så sätt undersöka om det var något som man som personal på en träffpunkt i så fall behöver ta hänsyn till vid planering och utförande av träffpunktens aktivitetsutbud. Syftet var även att studera huruvida livsloppsperspektivet har någon betydelse för vilka aktiviteter man söker sig till på en träffpunkt. Människan idag lever längre och är friskare högre upp i åldrarna. Detta leder till att andelen äldre personer i Sverige ökat. I det svenska samhället råder både kvarboende principen och det aktivitetsteoretiska perspektivet. Äldre personer skall ges större möjlighet att bo kvar i det egna hemmet samtidigt som en aktiv livsstil är den rätta vägen mot ett friskt åldrande. Kommunens svar på detta är verksamheter som Träffpunkter. Äldreomsorgen domineras av kvinnor, kvinnor lever längre, döttrar vårdar sina föräldrar och även ibland personalen är kvinnor i majoritet. Enligt riksdagens motion 2006/07:So395 är männens möjlighet till en socialt meningsfull vardag mindre än kvinnornas. Detta skulle kunna tolkas som att kommunens träffpunkter inte tillgodoser männens behov av aktiviteter. I vår studie ingick 4 kvalitativa intervjuer utav två män och två kvinnor. Resultatet visar att det finns skillnad i män och kvinnors intresse av aktiviteter på Träffpunkter, och att intresset av aktiviteter skiljer sig åt kvinnor och män emellan. Det dominerande perspektivet, vilket intresset för aktiviteter på en träffpunkt grundar sig på, framkommer som livsloppsperspektivet. Vilken typ av aktivitet intervjupersonerna är intresserade av beror mer på hur deras personlighet och intresse byggt upp under livets gång än beroende av om de är män eller kvinnor. Individuellt anpassade aktiviteter är av stor betydelse för att kommunens verksamheter skall kunna tillgodose varje enskild äldres behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject aktivitetsteorin, genus, livsloppsperspektiv, kvinnligt, manligt, träffpunkt
Handle http://hdl.handle.net/2043/12419 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics