Livskvalitet hos unga vuxna med diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit

DSpace Repository

Livskvalitet hos unga vuxna med diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskvalitet hos unga vuxna med diagnosen Juvenil Idiopatisk Artrit
Author Biljibani, Arzija ; Wredberg, Anna Maria
Date 2011
English abstract
Juvenile Idiopathic Arthritis is a rheumatic disorder in children and adolescents. The purpose of this study was to describe how the disease juvenile idiopathic arthritis can affect adolescents and young adults' quality of life, and what factors may influence this. This study was in a form of a literature reveiw. Used databases were CINAHL and PubMed. Quality of the studies were re-viewed on the basis of one protocol for qualitative and one for quantitative studies. The results of the 12 included articles showed that all mental, physical and social aspects of quality of life was affected in some degree of disease, as well as affecting each other. Moreover, the transition from child to adult care was an important aspect of care to take into account. More research is needed to increase knowledge in the health care of how the different domains of quality of life are interrelated and how the medical work force this holistic approach can be improved.
Swedish abstract
Juvenil Idiopatisk Artrit är en reumatisk sjukdom som startar i barn- och ungdomsåren. Syftet med denna litteraturstudien var därför att beskriva hur sjukdomen Juvenil Idiopatisk Artrit kan påverka ungdomars och unga vuxnas livskvalitet, samt vilka faktorer som kan påverka denna. Denna studie har genomförts i form av en litteraturstudie. Använda databaser var CINAHL och PubMed. Studiernas kvalitet granskades utifrån ett protokoll för kvalitativa och ett protokoll för kvantitativa studier. Resultatet av 12 inkluderade artiklar visade att alla psykiska, fysiska och sociala aspekterna av livskvalitet påverkades i någon grad av sjukdomen, samt inverkade på varandra. Dessutom framstod övergången från barn- till vuxenvård som en viktig aspekt för sjukvården att ta hänsyn till. Mera forskning krävs för att öka kunskaperna inom sjukvården om hur de olika domänerna inom livskvalitet påverkar varandra och hur sjukvårdens arbete gällande detta holistiska synsätt kan förbättras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Juvenil Idiopatisk Artrit, litteraturstudie, livskvalitet, ungdomar, unga
Handle http://hdl.handle.net/2043/12420 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics