Konflikthantering i skolan

DSpace Repository

Konflikthantering i skolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikthantering i skolan
Author Hansson, Therése
Date 2011
English abstract
The purpose of my thesis is to determine how conflicts are handled in schools and how to solve them, and what conflict resolution methods that are available. The study raises teachers 'and students' perceptions of conflict and conflict management. Initially, I designed two research questions that helped me to answer the purpose. Using previous research I have studied and critically examined how teachers work with conflicts in the business. The implementation of the empirical study was conducted using qualitative interviews. The interpretation is that the handling of conflicts is a must in school everyday and it is time away from the planned teaching to manage conflict. Many of the respondents see conflict as something negative, while others see it as an opportunity for development. In summary, I have found that teachers often choose to facilitate students' communications. By doing this, students can understand each other better and to solve the conflict. The results showed that teachers use different methods for resolving conflicts, but that both teachers and students believe that students seem to solve most conflicts themselves.
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur konflikter hanteras i skolan och på vilket sätt man löser dem samt vilka konfliktlösningsmetoder som finns tillgängliga. Studien lyfter lärares och elevers uppfattningar kring konflikter och konflikthantering. Inledningsvis utformade jag två forskningsfrågor som hjälpte mig att besvara syftet. Med hjälp av tidigare forskning har jag undersökt och kritiskt granskat hur lärare arbetar med konflikter i verksamheten. Genomförandet vid den empiriska undersökningen gjordes med kvalitativa intervjuer. Tolkningen är att hanterandet av konflikter är ett måste i skolans vardag och att det tas tid från den planerade undervisningen till att hantera konflikter. Många av respondenterna ser konflikterna som något negativt medan andra ser det som en möjlighet till utveckling. Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att lärarna oftast väljer att underlätta elevernas kommunikation. Genom att göra detta kan eleverna förstå varandra bättre och att själva lösa konflikten. Resultatet visade att lärarna använder olika arbetssätt för att lösa konflikter, men att både lärare och elever anser att eleverna tycks lösa de flesta konflikter själva.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Empati, konflikter, kommunikation, konfliktlösningsmodeller
Handle http://hdl.handle.net/2043/12439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics