”Att känna att man är en fast man är två” Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och definierar delaktighet

DSpace Repository

”Att känna att man är en fast man är två” Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och definierar delaktighet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Att känna att man är en fast man är två” Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och definierar delaktighet
Author Brorsson, Pia ; Ekeroth, Sara
Date 2011
English abstract
Title: ”To feel like one when you are two” Action research about how assistant nurses in an intensive care ward apprehend and defines participation. Level: Bachelor in Leadership and organization, 15 hp Authors: Pia Brorsson and Sara Ekeroth Adviser: Cecilia Franzén och Jonas Lundsten Problem: A study on co-workers that had taken place in an Intensive care unit showed improvement possibilities in the subject participation. In this study we have chosen to examine how assistant nurses in an Intensive care ward apprehend and define participation. Method: Action research where a problem was diagnosed. The action contained qualitative interviews and the action within the organization that was based on the result. This will be evaluated. In a preparation phase to the interviews theories about participation were studied. Finally the empirical materials have been analyzed and discussed in relation to the chosen theories. Conclusion: The result of the study showed four themes on what assisted nurses in an Intensive care ward feel improve the participation. It was a good communication, a good teamwork, respect for their profession and that feedback was given both on an individual and an organizational level. Further research: One profession within the studied organization that had a divined result in the primary study was the doctors. Because of that it would be interesting to perform the same study on that category. Contributions: The study has a purpose of creating understanding for what themes that improves participation for assisted nurses in an Intensive care unit.
Swedish abstract
Titel: ”Att känna att man är en fast man är två” Aktionsforskning om hur undersköterskor på en intensivvårdsklinik uppfattar och definierar delaktighet. Nivå: C-uppsats i Ledarskap och organisation, 15 hp Författare: Pia Brorsson och Sara Ekeroth Handledare: Cecilia Franzén och Jonas Lundsten Problemområde: En medarbetarenkät som genomfördes på en intensivvårdsavdelning visade förbättringspotential inom området delaktighet. I uppsatsen har vi valt att undersöka hur undersköterskor på en intensivvårdsavdelning uppfattar delaktighet samt hur de ser på sin egen delaktighet. Metod: Aktionsforskning där ett problem diagnostiserades. Aktionen blev dels de kvalitativa gruppintervjuerna samt aktion inom organisationen som var baserat på resultatet. Detta kommer att utvärderas. För att ha ett bättre underlag till intervjuerna har vi studerat teorier som varit kopplade till ämnet. Avslutningsvis har det empiriska materialet analyserats och diskuterats utifrån de initiala teorierna. Resultat: Resultatet av undersökningen visar på fyra teman om vad undersköterskor på en intensivvårdsavdelning tycker ökar känslan av delaktighet. Temana var en god kommunikation, ett gott teamarbete, respekt för sitt medarbetarskap och feedback både på det individuella som det organisatoriska planet. Vidare forskning: En yrkeskategori inom den undersökta organisationen som hade ett avvikande resultat i ovan nämnda undersökning var läkarna. Det skulle vara intressant att göra en jämförande undersökning på just den yrkesgruppen. Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att skapa en förståelse för vilka teman som ökar delaktigheten för undersköterskor på Intensivvårdsavdelning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Action research, participation, intensive care ward, assistant nurses
Handle http://hdl.handle.net/2043/12488 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics