Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras

DSpace Repository

Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras
Author Åhnberg, Anna
Date 2011
English abstract
About a fourth of the climate impact originating from Swedish households can be derived from food, or rather from emissions caused in different stages of food production from field to fork. If food is being thrown away instead of being consumed the environmental impact has been in vain. The essay investigates CIW (Charity Instead of Waste, in Swedish VIS), a measure to deal with food losses where food is given to charity instead of becoming waste. The aim is to investigate how CIW functions and to contribute to increased knowledge on this, in Sweden, new way of responding to the problem with food losses. The strengths and weaknesses of CIW as well as the threats and opportunities that might be, have been examined by a SWOT-analysis. The company Allwin in Gothenburg is the concrete example of CIW that the essay is based on. The essay is a qualitative study with its starting point in six semi structured interviews with representatives from Allwin and its partners. The results of the essay can be summarized in five conclusions: 1) Donating food using CIW means that new value chains are created. 2) Allwin has gone from being a nonprofit organization to being a company. This professionalization has improved the conditions for making CIW a long term sustainable measure to deal with food losses. 3) CIW/Allwin are pioneers and have to deal with many difficulties related to breaking new ground. 4) The demand for services from CIW/Allwin is most likely to increase. 5) CIW is a complex measure, which requires a lot of engagement from all involved partners. This suggesting a risk that easier solutions could be prioritized.
Swedish abstract
Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från maten vi äter, eller närmare bestämt från de utsläpp av växthusgaser som maten ger upphov till på sin väg från jord till bord. Om maten slängs innan den konsumeras har denna miljöpåverkan skett i onödan. Uppsatsen undersöker VIS (Välgörenhet Istället för Svinn), en svinnåtgärd där fullvärdiga livsmedel istället för att slängas, skänks till välgörenhet. Målet är att undersöka hur VIS fungerar, samt att bidra till ökade kunskaper om detta för Sverige nya sätt att bemöta svinnproblematiken. VIS styrkor och svagheter, liksom de hot och möjligheter som kan finnas, har undersökts med hjälp av en SWOT-analys. Uppsatsen utgår ifrån företaget Allwin i Göteborg, en av få som professionellt arbetar med VIS i Sverige idag. Studien är kvalitativ och utgår från sex semistrukturerade intervjuer med Allwin och deras samarbetspartners. Uppsatsens resultat kan sammanfattas i fem slutsatser: 1) Att skänka livsmedel, med hjälp av svinnåtgärden VIS, innebär att nya värdekedjor skapas. 2) En professionalisering av VIS/Allwin har ökat förutsättningarna för en långsiktigt hållbar svinnåtgärd. 3) VIS/Allwin är pionjärer och drabbas av de svårigheter det innebär att trampa upp nya stigar. 4) Efterfrågan på VIS/Allwins tjänster kommer med all sannolikhet att öka. 5) VIS är en komplex åtgärd som kräver ett tydligt engagemang från alla inblandade parter, det finns därmed risk för att enklare lösningar prioriteras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject food losses
food donations
VIS
Environmental aspects of food losses
Measures for reducing food losses
Livsmedelssvinn
Matdonationer
Svinnåtgärd
SWOT-analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/12548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics