Kriminalvårdens lärcentrummodell

DSpace Repository

Kriminalvårdens lärcentrummodell

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kriminalvårdens lärcentrummodell
Author Bäckman, Charlotte ; Hult, Agneta
Date 2007
English abstract
The thesis reveals that the teachers in the prison service learning center model have a crucial role as guidance councellors, although the majority of them have no formal knowledge of conversation and/or guidance methodology. The study's purpose was to explore the basis for conversations. This was done through finding out teachers 'perceptions of conversations they have with the inmates and to investigate whether there is any connection between these perceptions and teachers' knowledge of conversations and/or guidance methodology. In the background is described prison service mission and goals, and recommendations on how these goals, of which studies are part of this. In the latter part of the background, a brief account of how the study breaks early in life can be an indicator of a criminal lifestyle. Furthermore, reported statistics on prisoners' educational background. Then follows a historical review and description of the CFL, the organizer of the training of the inmates, and prison administration responsibilities in this work. This is followed by a description of the learning center model and teachers. Finally, it explains how the educational and vocational guidance work in practical terms, what precedes the conversations with the inmates in matters of education and future educational and / or career choices and how conversations are carried out. The results section is based on a questionnaire addressed to teachers in the prison service 45 different learning centers around the country, where we present a summary of the perceptions of teachers about what they consider to affect, control, restrict and facilitate the conversations. In interpretation, we connect to the organization, guidance and conversation theory. In the final discussion, we note that there are shortcomings in the conversations and guidance methods in the learning center model and we give suggestions to deal with these shortcomings. For definitions and abbreviations see Appendix 5.
Swedish abstract
I examensarbetet framkommer det vilken avgörande roll lärare har som samtals- och vägledare i kriminalvårdens lärcentrummodell , trots att majoriteten av dem saknar formella kunskaper i samtals- och/eller vägledningsmetodik. Studiens syfte har varit att undersöka förutsättningarna för samtalen. Detta har skett genom att ta reda på lärarnas uppfattningar om samtalen de har med de intagna samt att utreda om det finns någon koppling mellan dessa uppfattningar och lärarnas kunskaper i samtals- och/eller vägledningsmetodik. I bakgrunden beskrivs kriminalvårdens uppdrag och mål, samt rekommendationer för hur dessa mål ska uppnås, varav studier är en del i detta. I senare delen av bakgrunden görs en kort redovisning för hur studieavbrott tidigt i livet kan vara en indikator för en kriminell livsstil. Vidare redovisas statistik över intagnas studiebakgrund. Sedan följer en historisk tillbakablick och en beskrivning av CFL , huvudmannen för utbildningen av de intagna, samt kriminalvårdens ansvar i detta arbete. Därefter följer en beskrivning av lärcentrummodellen och lärarnas roll. Avslutningsvis redogörs för hur studie- och yrkesvägledningen fungerar rent praktiskt, vad som föregår samtalen med de intagna i frågor om studier och framtida utbildnings- och/eller yrkesval och hur samtalen genomförs. Resultatdelen utgår ifrån en enkät med frågor ställda till lärare på kriminalvårdens 45 olika lärcentra runt om i landet, där vi presenterar en sammanställning av de uppfattningar som lärarna har om vad de anser påverkar, styr, begränsar och underlättar samtalen. I tolkningen kopplar vi till organisations-, väglednings- och samtalsteori. I slutdiskussionen konstaterar vi att det finns brister när det gäller samtals- och vägledningsmetodik inom lärcentrummodellen och ger förslag på åtgärder. För begreppsdefinitioner och förkortningar se bilaga 5.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Kriminalvården, organisation, studie- och yrkesvägledning, vägledning, proffessionellt samtal.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12564 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics