Dialogiska e-didaktiska strategier med responsgivning och argumentering för lärande på distans

DSpace Repository

Dialogiska e-didaktiska strategier med responsgivning och argumentering för lärande på distans

Details

Files for download Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Dialogiska e-didaktiska strategier med responsgivning och argumentering för lärande på distans
Author Amhag, Lisbeth
Date 2011
Swedish abstract
Forskningsprojektet som rapporteras i detta paper fokuserar på hur distansstudenter lär sig att använda respons- och argumentationsprocesser som verktyg för lärande. Data samlades in från två distansgrupper, dels från 40 lärarstudenters responsgivning och diskussioner på fyra kursuppgifter om lärarens kunskaps- och lärandeuppdrag i två 15 hp nätbaserade kurser (N = 759), dels från 30 lärarstudenters argumentationer och diskussioner på en kursuppgift om lärarens ledarskap och roll i skolan i en 15 hp nätbaserad kurs (N = 253). Den teoretiska och analytiska ramen, som bygger på Bakhtins teorier om dialoger i studie ett, och tillsammans med Toulmins argumentmodell (TAP) i studie två, används för att bedöma kvaliteten på de skriftliga asynkrona responserna, argumentationerna och diskussionerna. Resultatet visar i vilken utsträckning studenterna kan urskilja, identifiera och beskriva meningsinnehållet i dialogerna och hur de utvecklas när meningsinnehållet konfronteras med andra fakta, påståenden och antaganden som bekräftas, motbevisas och/eller förklaras. De dialogiska mönstren med tillhörande excerpts, kan i förlängningen fungera som e-didaktiska strategier och redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.
Publisher Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk
Language swe (iso)
Subject collaborative learning
distance learning
interactive learning
computer-mediated dialogues
learning dialogues
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk. Tema: På väg mo... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12583 Permalink to this page
Link www.abo.fi/student/pfnordyrk... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics