ANVÄNDBARHETEN MED MOTIVERANDE SAMTAL FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET VID TYP 2 DIABETES -EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

ANVÄNDBARHETEN MED MOTIVERANDE SAMTAL FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET VID TYP 2 DIABETES -EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ANVÄNDBARHETEN MED MOTIVERANDE SAMTAL FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET VID TYP 2 DIABETES -EN LITTERATURSTUDIE
Author Björnryd, Gustav ; Mesterton, Madeleine
Date 2011
English abstract
In Sweden it is estimated that there is over 350 000 people with known diabetes mellitus. There is a distinction between the two main types, type 1 and type 2 diabetes. A majority of the affected, 85-90% have type 2 diabetes. Primary treatment of type 2 diabetes is a good diet and increased physical activity. Motivational Interviewing is a person-centered counseling technique designed to change people's behavior by enhancing the person's inner motivation and desire to change. The purpose of this study is to evaluate the usefulness of motivational interviewing techniques to promote physical activity in type 2 diabetes. In order to examine the scientific articles, examination protocols were used. There were ten articles that were consistent with the objective and were included, which of eight were quantitative. Of these were seven randomized controlled trials, while one had only an intervention group. Finally, two articles were qualitative. Of the eight quantitative studies, three were able to demonstrate a significant increase in physical activity using motivational interviewing techniques. In the two qualitative studies, participants considered motivational interviewing to be too patient centered and not adjusted to fit diabetes care. In lack of any clear conclusions regarding MI in order to promote physical activity in people with type 2 diabetes, it is in the current situation not possible to recommend the method. However, many of the studies show an increase in physical activity after a MI-intervention. Future studies are required to confirm the usefulness of MI in diabetes care.
Swedish abstract
I Sverige beräknas det finnas över 350 000 personer med känd diabetes mellitus. Det görs en särskiljning mellan två huvudtyper, typ 1 och typ 2 diabetes. En majoritet av de insjuknade, 85-90%, har typ 2 diabetes. Primärval vid behandling av typ 2 diabetes är en bra kosthållning och ökad fysisk aktivitet. Motiverande samtal, MI, är en personcentrerad rådgivningsteknik som syftar till att förändra människors beteende genom att förstärka personens inre motivation och vilja till förändring. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka användbarheten med motiverande samtalsteknik för att främja fysisk aktivitet vid typ 2 diabetes. För att granska de vetenskapliga artiklarna användes granskningsprotokoll. Antalet inkluderade artiklar som överensstämde med syftet var tio, varav åtta var kvantitativa. Av dessa var sju randomiserade kontrollerade studier medan en endast hade en interventionsgrupp. Slutligen var två artiklar kvalitativa. Resultatet visade att tre av de åtta kvantitativa studierna kunde påvisa en signifikant ökning av den fysiska aktiviteten med hjälp av motiverande samtalsteknik. I de två kvalitativa studierna var deltagarna av åsikten att motiverande samtalsteknik var för patientcentrerat och inte anpassat för diabetesvården. På grund av att det inte går att dra några klara slutsatser gällande MI i syfte att främja fysisk aktivitet hos personer med typ 2 diabetes så går det i dagsläget inte att rekommendera metoden. Emellertid visar flertalet studier på en ökning av den fysiska aktiviteten efter en MI-intervention. Ytterligare forskning behövs för att kunna säkerställa nyttan med motiverande samtal inom diabetesvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject diabetes typ 2
fysisk aktivitet
Motiverande samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/12595 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics