Elever på Komvux, Omvårdnadsprogrammet - En studie av elevernas upplevelse av studietiden

DSpace Repository

Elever på Komvux, Omvårdnadsprogrammet - En studie av elevernas upplevelse av studietiden

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elever på Komvux, Omvårdnadsprogrammet - En studie av elevernas upplevelse av studietiden
Author Persson, Ulrika ; Melin, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Syfte med arbetet är att synliggöra vad som motiverar vuxenstuderande på omvårdnadsprogrammet i deras lärande och utveckling och hur de erfar/uppfattar sina studier. Arbetet ger en översikt av litteratur och tidigare forskning kring omvårdnadsprogrammets historiska bakgrund samt den nya gymnasiereformen där programmet nu heter Vård- och omsorgsprogrammet och är ett yrkesprogram. Litteraturbakgrunden omfattar även en kortfattad genomgång av begreppet mångkultur och interkulturellt lärande samt teorier om motivation. Med hjälp av intervjuer och en fenomenografisk ansats ville vi undersöka enlig följande frågeställningar: Vad motiverar vuxna att studera omvårdnadsprogammet på Komvux? Hur upplever man studiesituationen på Komvux? Sammanfattningsvis pekar resultatet på vikten av en stor del av det som motiverar vuxenelevever på omvårdnadsprogrammet är känslomässiga komponenter och detta har vi kopplat till KASAM, känsla av sammanhang. Studien visar att faktorer som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är betydelsefullt för hur eleverna upplever studierna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Fenomenografi, KASAM, Komvux, motivation, omvårdnadsprogram, vuxenstuderande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12619 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics