En god lärandemiljö i matematiken för elever med Aspergers syndrom på gymnasiet - Elevers och lärares syn

DSpace Repository

En god lärandemiljö i matematiken för elever med Aspergers syndrom på gymnasiet - Elevers och lärares syn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En god lärandemiljö i matematiken för elever med Aspergers syndrom på gymnasiet - Elevers och lärares syn
Author Johansson, Rebecca ; Oscarsson, Marie
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att undersöka i vilken skolform elever med Aspergers syndrom skulle kunna få en god lärandemiljö med avseende på bemötande och struktur. Detta för att möta de ökade kraven på eleverna att kunna planera och strukturera självständigt som kan vara ett problem för elever med Aspergers syndrom. Vi undersöker hur undervisningssituationen ser ut i vanlig skola och en skola anpassad för Aspergers syndrom. Rapporten inleds med en genomgång av tidigare forskning och definiering av centrala begrepp och områden. Denna genomgång ligger till grund för vår teori och vidare för vår analys. Studien belyser olika pedagogers och elevers tankar om vilken skolform som är lämpligast för elever med Aspergers syndrom. De metoder som använts i arbetet är kvalitativa intervjuer samt observationer. Intervjuer har gjorts med pedagoger vid tre olika skolor samt samtal med elever vid två utav skolorna. I resultatet presenteras intervjufrågor med efterföljande svar samt observations-anteckningar. Dessa resultat analyseras sedan utifrån våra frågeställningar i analyskapitlet. Genom våra resultat kommer vi fram till att struktur och bemötande är viktiga delar i undervisningen för elever med Aspergers syndrom. Alla intervjupersoner är positiva till vår studie och utvecklingsarbetet för elever med Aspergers syndrom.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Aspergers syndrom
Bemötande
Specialanpassad skola
Struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/12640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics