Problemlösning – Vad? Hur och varför?

DSpace Repository

Problemlösning – Vad? Hur och varför?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problemlösning – Vad? Hur och varför?
Author Begic, Emina ; Trkulja, Tanja
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att försöka ta reda på vad lärare i dagens skola anser om problemlösning. Vad tycker de egentligen att problemlösning är, och hur arbetar de problemlösande? Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Informanterna var matematiklärare i mellanstadiet, och alla intervjuer spelades in på band. Därefter transkriberades informanternas svar och sammanställdes i fyra kategorier. De fyra kategorierna var ”Vad är problemlösning”, ”Varför arbetar lärarna med problemlösning”, ”Vilka sorts uppgifter väljer lärarna” och ”Hur arbetar lärarna med problemlösning”. Resultatet sammanställdes i form av berättande bilder för att skapa en helhetsbild av informanternas yttrande. Utifrån de berättande bilderna, gjordes en sammanfattande analys där det framgick att informanterna talade om fyra perspektiv på definitionen av problemlösning. I vår studie framkommer det att problemlösning är givande och en viktig del av matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Matematik
Problemlösning
Läroplaner
Lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/12641 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics