Interkulturellt förhållningssätt - i en mång kulturell skola

DSpace Repository

Interkulturellt förhållningssätt - i en mång kulturell skola

Details

Files for download
Icon
Interkulturellt ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Interkulturellt förhållningssätt - i en mång kulturell skola
Author Jahrl, Joel ; Klementsson, Peder J
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att synliggöra pedagogers tankar och erfarenheter ur ett interkulturellt perspektiv. Vi har sökt svar på två frågeställningar. Vilken uppfattning har pedagogerna om sitt arbete i en mångkulturell miljö? Vilka erfarenheter av och tankar om ett interkulturellt förhållningssätt kan vi synliggöra hos pedagogerna genom kvalitativa intervjuer? Analysen gjordes med hjälp av litteratur som behandlar ett interkulturellt förhållningssätt. Studien bygger på kvalitativ forskning och analys av skriftliga källor. I studien diskuteras kulturbegreppet utifrån ett antropologiskt perspektiv. Studien betonar olika aspekter angående kommunikationen, likheter och olikheter, identitet, möten, föräldrakontakt och värdegrund ur ett interkulturellt perspektiv. Detta är något som respondenterna menar är viktiga delar i det interkulturella arbetet. Att kommunikationen och språket har stor betydelse för en interkulturell lärandemiljö, och skapande av goda interkulturella relationer, tas upp av samtliga respondenter som en viktig del i det interkulturella arbetet. De flesta respondenterna menade att de bland annat haft stor nytta av att lära sig lite av barnens hemspråk för att bygga upp kontakten med barnen och deras föräldrar. I ett interkulturellt perspektiv lyfter man fram olikheter och likheter på ett positivt sätt. Respondenterna tyckte att det är viktigt att lyfta både likheter och skillnader i deras pedagogiska arbete. Föräldrakontakten är en stor del i ett interkulturellt perspektiv. Föräldrarnas ekonomiska och kulturella status påverkar, tillsammans med språkliga skillnader, vilket utrymme föräldrar har för att framföra sina åsikter. Alla som arbetar inom skolan behöver se sig själva som myndighetsutövare. För att lyckas få syn på sin egen etnocentrism och sina egna förutfattade meningar behöver man reflektera över hur man bemöter barnen. Med utgångspunkt i vår studie och det faktum att Sverige är ett mångkulturellt samhälle, förespråkar vi ett interkulturellt förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject interkulturell
kultur
mångfald
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12663 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics