Att arbeta med genus i förskolan

DSpace Repository

Att arbeta med genus i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med genus i förskolan
Author Neroth, Natalie
Date 2011
Swedish abstract
Genus och jämställdhet är områden som finns inskrivet i Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010. Således ligger det i förskolans uppdrag att på ett eller annat sätt implementera detta i den pedagogiska verksamheten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man aktivt och medvetet kan arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. För att få svar på detta valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer med fem förskollärare, yrkesverksamma på olika förskolor inom samma kommun. Undersökningen resulterade i att några arbetsområden utkristalliserades, nämligen bemötande, böcker och sånger, miljö och möblering samt arbete i pojk- och flickgrupper. Den största och viktigaste kategorin för informanterna visade sig vara bemötandet av barnen. Även kompetensen lades fram som en viktig punkt utan vilken genusmedvetet arbete, enligt pedagogerna, blir en omöjlighet. Förhoppningen är att arbetet ska kunna ge blivande och redan yrkesverksamma förskollärare kunskap, tankar och idéer om hur man i praktiken kan arbeta med genus och jämställdhet i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject förskola, genus, jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics