Han och hon i barnboken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Han och hon i barnboken
Author Persson, Christel ; Andersson, Camilla
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Förhållningssättet till genus är centralt i pedagogers arbete med barn, då det enligt läroplanen är förskolans uppdrag att arbeta för jämlikhet samt att motverka traditionella könsmönster (Lärarens handbok, 1998). Idag används barnböcker som en del av förskolans pedagogiska verksamhet, både gällande underhållning och ur ett mer centralt och lärorikt syfte. Syftet med detta examensarbete är att studera genus i barnböckerna. Vi har undersökt hur könsroller framställs i böckerna. Följer de normen för vad samhället föreskriver eller framställs karaktärerna som normbrytare? Vi kommer även att studera om det finns förändringar i karaktärernas gestaltning beroende på vilket årtal boken är skriven. Som metod har vi använt oss av kvalitativ textanalys för att besvara våra frågeställningar. För att kunna forma vår egen analysmodell kring vad som anses vara manligt och kvinnligt, tog vi hjälp av Nikolajevas (2000) och Hirdmans (2003) analysmodeller över typiskt manliga och kvinnliga drag. Vi valde ut egenskaper från dessa båda scheman och fick fram ett eget analysschema som vi sedan i undersökningen utgick ifrån. Egenskaperna vi valde att ta med i vårt schema är karaktärsdrag som ofta tillskrivs mannen respektive kvinnan. Av de barnböcker vi analyserat har det visat sig att män framställs mer genustereotypt exempelvis med kläder i förhållande till kvinnor. Kvinnor däremot framställs oftare könsstereotypiskt med hjälp av attribut, såsom rosetter och hårklämmor. Vi har sett karaktärer vars egenskaper och handlingar varit helt enligt könsnormen, där män gör manliga sysslor och så vidare. Men likaså gränsöverskridaren som bryter normen har synts till i flera av böckerna. Även gränsvakten har observerats i två av böckerna. Vi har också kunnat urskilja förändringar i de analyserade barnböckerna beroende på vilken tidsperiod de skrevs till exempel vad gäller karaktärernas kläder och handlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Barnböcker, genus, könsroller, normer, stereotyp
Handle http://hdl.handle.net/2043/12694 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics