Pedagogers och förskolechefers tankar kring utvidgade syskongrupper

DSpace Repository

Pedagogers och förskolechefers tankar kring utvidgade syskongrupper

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers och förskolechefers tankar kring utvidgade syskongrupper
Author Boskovic, Patricija ; Svensson, Camilla
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att beskriva möjligheter och svårigheter med utvidgade sys-kongrupper och pedagogers och förskolechefers tankar kring detta. Vi ville även få ökad förståelse om mot vilken bakgrund åldersammansättningen i barngruppen organiseras. Vår studie utfördes på en förskola med utvidgade syskongrupper och undersökningen bygger på intervjuer med öppna frågor. Vår analys grundar sig på tidigare forskning och Vygotskijs teorier om barns utveckling. I stort upplever pedagogerna att det sociala gynnas men att överlag är utvidgade syskongrupper negativt för barnens utveckling. Barnen leker inte ål-dersblandat och de får ofta stå tillbaka för varandra. En ojämn åldersspridning, stora barn-grupper och låg personaltäthet är det som påverkar det pedagogiska arbetet negativt. Det viktiga är då att man har ett bra arbetssätt och en väl planerad verksamhet för att få det att fungera. Förskolecheferna uppger att man främst organiserar barngrupper mot en pedago-gisk bakgrund och med läroplanen som utgångspunkt. Flest fördelar finner de i åldersinde-lade barngrupper. Denna studie visar därmed att barn gynnas socialt i ålderblandade grupper men att nack-delarna överväger.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Barngrupper
Förskola
Utvidgade syskongrupper
Åldersblandat
Åldersindelat
Ålderssammansättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12716 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics