Elever med dyslexi i dagens skolor

DSpace Repository

Elever med dyslexi i dagens skolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever med dyslexi i dagens skolor
Author Persson, Lina ; Lindqvist, Sofia
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete berör området dyslexi och syftet vi bygger arbetet kring är att skapa en djupare förståelse för vilka hjälpmedel som finns för att underlätta för elever med dyslexi, men även att skapa en förståelse för vad dyslexi innebär. Detta gör vi för att öka förståelsen för hur en lärare lättare kan inkludera elever med dyslexi i klassrummet I detta examensarbete undersöker vi samarbetet mellan lärare och logopeder. De frågeställningar vi baserar undersökningen på är: • Hur samarbetar lärare och logoped för att underlätta för elever med dyslexi? • Vilka svårigheter möter lärarna i arbetet med barn som har dyslexi och hur försöker de angripa dessa problem? • Hur kan man, enligt de intervjuade personerna, anpassa undervisningen så att elever med dyslexi blir inkluderade i klassrummet och vilka hjälpmedel finns? I teorikapitlet använder vi oss av underrubriker som ger bakgrund till vad dyslexi är samt vilka tecken som kan tyda på dyslexi och vilka hjälpmedel som kan användas i klassrumsundervisningen. I kapitlet presenterar vi även de forskare som vi funnit intressanta för vår undersökning. Metoden vi använder oss av i studien är intervjuer och de personer vi intervjuat är fyra logopeder, en lärare och två specialpedagoger. I analyskapitlet presenterar vi resultatet av undersökningen. I avsnitt 4.6 beskriver vi de slutsatser vi har kommit fram till under arbetets gång. I det femte och avslutande kapitlet besvarar vi huvudfrågorna samt blickar framåt och diskuterar hur vi vill arbeta när det gäller elever med dyslexi.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject dyslexi
hjälpmedel
utmaningar
utredning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12721 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics