Bilder av samhället

DSpace Repository

Bilder av samhället

Details

Files for download
Icon
Student essay on ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder av samhället
Author Andersson, Emma ; Sandgren, Åsa
Date 2011
English abstract
This study is about how children in preschool dollroom play practice and use the experience they have from today's society. The study aims to describe and further understand how the social experiences are reflected in the preschool dollroom play. The questions which the study rests on is: In what ways reflected children's social experiences in preschool dollroomplay? In what ways do the teachers see that children's experiences of gender are reflected in dollroom play? What games occur in preschools dollroom? To answer these questions, we have made observations of children playing in preschool dollrooms and call interviews with practicing teachers in two different preschools in the same municipality. The study's theoretical basis, its output in the previous research of children playing in the dollroom, Lillemyr and Hägglunds thoughts in function theory and research on gender perception and preschool dollroom. One of the study's conclusions is that the children in their play in the preschool dollroom use of the experiences they have of society. In preschool dollroom is the most played game mother, father, children, where children have the opportunity to use their experience and train themselves in how they in their adult lives, among other things should behave as a mother and father. During the study's development to the finished product has a problem highlighted and discussed by us. During observations of children playing in preschool dollroom has shown that boys are largely absent, however, room game, which the study's results have meant that there are girls who generally are the most abundant in the study point.
Swedish abstract
Denna studie handlar om hur barn i förskolans dockrumslek praktiserar och använder sig av de erfarenheter som de har från dagens samhälle. Studien syftar till att beskriva och närmare förstå hur de samhälleliga erfarenheterna speglar sig i förskolans dockrumslek. Frågeställningarna som studien vilar på är: På vilket sätt speglar sig barns samhälleliga erfarenheter i förskolans dockrum? På vilket sätt ser lärarna att barns erfarenheter av genus återspeglar sig i dockrumsleken? Vilka lekar förekommer i förskolans dockrum? För att besvara dessa frågeställningar har vi gjort observationer av barns lek i förskolans dockrum samt samtalsintervjuer med verksamma lärare på två olika förskolor i samma kommun. Studiens teoretiska grund har sin utgång i tidigare forskning av barns lek i förskolan, Lillemyr och Hägglunds tankar inom funktionsteorin samt forskning kring könsrollsuppfattning och förskolans dockrum. En av studiens slutsatser är att barn i sin lek i förskolans dockrum använder sig av de erfarenheter och upplevelser som de har av samhället. I förskolans dockrum är den mest lekta leken mamma, pappa, barn, där barnen får möjlighet att använda sig av sina erfarenheter och träna sig i hur de i sitt vuxna liv bland annat ska förhålla sig som mamma och pappa. Under studiens utveckling till färdig produkt har ett problem belyst och diskuterats av oss. Under observationer av barns lek i förskolans dockrum har det visat sig att pojkarna till stor del är frånvarande i dockrums leken, vilket för studiens resultat har inneburit att det är flickorna som generellt sätt är de mest förekommande i studiens belysande exempel.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject erfarenheter
förskolans dockrum
förväntningar
samhälle
Handle http://hdl.handle.net/2043/12722 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics