Bildens planering - Bildlärares tankar och motiveringar av det egna planeringsarbetet sett i ett tidsperspektiv

DSpace Repository

Bildens planering - Bildlärares tankar och motiveringar av det egna planeringsarbetet sett i ett tidsperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Bildens planering - Bildlärares tankar och motiveringar av det egna planeringsarbetet sett i ett tidsperspektiv
Author Hallin, Tim ; Nilsson, Charlie
Date 2011
Swedish abstract
Med detta arbete ämnar vi undersöka vad som ligger till grund för bildlärares planeringsarbete. Under vår verksamhetsförlagda tid, genom erfarenheter under utbildningens gång och i den rådande samhällsdebatten kring skolan tycker vi oss ha mött en konflikt mellan bildundervisning och kursplanens mål. En konflikt som även berörs i Myndigheten för skolutvecklings rapport Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). Syftet med undersökningen är att studera lärares uppfattningar med utgångspunkt i relevant forskning kring ämnet och därmed få utökad kunskap om relationen mellan lärares syn på bildämnet, kursplanen, traditioner och erfarenheter samt det egna planeringsarbetet. För att uppnå syftet valde vi att göra en undersökning bland bildlärare i grundskolans senare år och för att skapa en bred bild valde vi inledningsvis att skicka ut en enkät till samtliga lärare i vårt undersökningsområde (46 st.). Utifrån de svar vi fick in från enkäten gjorde vi ett urval där 5 lärare fick medverka i fördjupade samtal kring bildämnet och det egna planeringsarbetet. Resultatet visar på att alla lärarna i undersökningen anser sig i någon form ha kursplanen som grund för det egna planeringsarbetet. Det visar också att förutom styrdokumenten är det lärarnas egna intressen, elevernas intressen och skolledningen som är starka påverkan
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Bild
Planering
Styrdokument
Tradition
Erfarenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12742 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics