Förskollärares reflektioner kring föräldrainflytande. Strategier och villkor i ett högresursområde - Pre-school Teachers' Reflections on Parental Involvement. Strategies and Conditions in a High Resource Area.

DSpace Repository

Förskollärares reflektioner kring föräldrainflytande. Strategier och villkor i ett högresursområde - Pre-school Teachers' Reflections on Parental Involvement. Strategies and Conditions in a High Resource Area.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskollärares reflektioner kring föräldrainflytande. Strategier och villkor i ett högresursområde - Pre-school Teachers' Reflections on Parental Involvement. Strategies and Conditions in a High Resource Area.
Author Wetter, Ellinor
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med min studie har varit att få insyn i hur förskollärare verksamma i ett högresursområde reflekterar kring föräldrars inflytande i förskoleverksamheten. Jag har velat få syn på hur det blir i de sammanhang där förskollärarna är de som i förhållande till utbildning och lön har lägre status än föräldrarna. Vems ord väger då tyngst och vem har makten över den pedagogiska verksamheten? Empirin utgår från intervjuer med åtta stycken förskollärare verksamma på en förskola i ett högresursområde. För att få syn på ett djupare resonemang hos informanterna har metoden kvalitativa intervjuer använts. I analysen av empirin används tidigare forskning kring ämnesområdet samt Bourdieus begrepp kapital, habitus, fält och sociala rum. Resultat och slutsatser visar att förskollärarna anser att föräldrarnas inflytande över förskoleverksamheten är utvecklande för deras profession och att inflytandet kräver av förskollärarna att sätta ord på sin verksamhet vilket stärker dem i deras yrkesroll. Det visar också att det finns en uppfattning bland förskollärarna att föräldrarna inte bör och inte vill ha inflytande över det pedagogiska arbetet utan de ska vara med och hjälpa till med det praktiska samt att föräldrainflytandet ska baseras på förskollärares och föräldrars respektive roller där inga övertramp bör ske.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskollärare
Föräldrainflytande
Högresursområde
Handle http://hdl.handle.net/2043/12745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics