"Det finns många tysta barn som har mycket viktigt att säga". Talaktivitet ur ett andraspråksperspektiv.

DSpace Repository

"Det finns många tysta barn som har mycket viktigt att säga". Talaktivitet ur ett andraspråksperspektiv.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det finns många tysta barn som har mycket viktigt att säga". Talaktivitet ur ett andraspråksperspektiv.
Author Nilsson, Gabriella ; Hammer de Caprétz, Lisbet
Date 2011
Swedish abstract
Vårt examensarbete är baserat på en empirisk undersökning med syftet att ta reda på hur lärare kan arbeta med andraspråkselevers talutveckling med hjälp av begreppet lustfyllt lärande. I den traditionella skolundervisningen utgör elevernas talutrymme ett problem, eftersom läraren oftast får 2/3 av utrymmet. Av denna anledning ville vi undersöka hur våra informanter ser på sin undervisning. Vi har intervjuat fyra lärare från en mångkulturell skola. Talaktivitet, stöttning, lustfyllt lärande samt kultur och identitet är de kategorier som framkommit ur analysen och har kommit att bli vår utgångspunkt i detta arbete. Under arbetets gång har vi sett hur dessa kategorier är beroende av varandra för att öka talaktiviteten hos elever. Resultatet av undersökningen visar att talaktiviteten gynnas av en korrekt stöttning som ingår i ett sammanhang, för eleven. I diskussionen drar vi slutsatsen att lärarens kunskaper om varje individs kulturella bakgrund borde kunna vara en resurs att tillgå i undervisningen, att en del av problematiken kring att skapa talaktivitet i helklass skulle kunna undvikas genom att läraren i större utsträckning använder sig av kollektiv stöttning, samt att stöttning i ett sammanhang förutsätter ett lustfyllt lärande, där läraren skapar undervisning med elevernas intresse som utgångspunkt. Avslutningsvis har vi skapat en sammanfattande modell som visar hur begreppen hör samman och hur pedagoger kan arbeta för att främja talaktivitet i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject lustfyllt lärande
mångfald
stöttning
svenska som andraspråk
talaktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics