Delaktighet och inflytande– En fråga om att få sin vilja igenom eller att bli lyssnad på?

DSpace Repository

Delaktighet och inflytande– En fråga om att få sin vilja igenom eller att bli lyssnad på?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet och inflytande– En fråga om att få sin vilja igenom eller att bli lyssnad på?
Author Nyberg, Cecilia ; Thulin, Helén
Date 2011
Swedish abstract
Vår uppsats, Inflytande och delaktighet – en fråga om att få sin vilja igenom eller att bli lyssnad på behandlar barns delaktighet och inflytande i förskolan. Studiens syfte är att undersöka hur pedagogerna tolkar begreppen delaktighet och inflytande och i vilka situationer som delaktighet och inflytande ges till barnen. Den tidigare forskningen inom området visar olika synsätt och perspektiv på lärande som råder. Genom kvalitativa intervjuer av sex pedagoger och observationer på två olika förskolor har vi analyserat, tolkat och sammanställt ett resultat. Resultatet visar att barnen blev sedda och lyssnade på men att delaktighet och inflytande ofta handlar om att få bestämma aktivitet. För att öka barnens delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet behöver pedagogerna synliggöra det bättre, genom att bland annat föra pedagogisk dokumentation samt avsätta mer tid för reflektion och utvärdering. Vår slutsats är att pedagogerna inser att barnen är kompetenta, men att rutiner i den vardagliga verksamheten hindrar pedagogerna från att fullt ut ta tillvara på det kompetenta barnet. Dessutom anser sig pedagogerna behöva mer tid till att föra pedagogiska diskussioner. Det är pedagogernas barnsyn och förhållningssätt som avgör hur mycket delaktighet och inflytande barnen ges.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv, barns perspektiv, delaktighet, demokrati, inflytande, underordning, överordning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics