Diskursiv närstudie av förskolans reviderade läroplan

DSpace Repository

Diskursiv närstudie av förskolans reviderade läroplan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diskursiv närstudie av förskolans reviderade läroplan
Author Eriksson, Maja ; Persson, Kim
Date 2011
Swedish abstract
Detta arbete riktar fokus mot den nya reviderade versionen av Lpfö98. Uppsatsen bygger på en diskursanalys av den reviderade versionen av läroplanen för förskolan inspirerad av den foucaultanska diskursanalysen. Vår huvudfråga är: Vilken är den rådande diskursen i den reviderade versionen av Lpfö98? Svaret på våra frågeställningar försöker vi nå genom att göra en djupläsning av den reviderade versionen av Lpfö98 med fokus på likheter och skillnader mellan den nya och den gamla versionen av Lpfö98. Fokus i den nya samt skillnaderna mellan den nya och den gamla åskådliggör vi genom att göra en begreppsräkning där vi tittar på hur ofta olika begrepp förekom i den nya respektive den gamla versionen, samt i vilka kontexter begreppen förekom. Vi tar även utgångspunkt i det genealogiska och arkeologiska angreppssätten som är en den foucaultanska diskursanalysens två huvudangreppssätt för att analysera en text eller företeelse. Det genealogiska angreppssättet innebär att man tar fokus i den dagsaktuella debatten medan det arkeologiska angreppssättet innebär att man tar fokus i hur begreppet eller företeelsen växt fram historiskt. Djupläsning av läroplanerna visar att de huvudsakliga förändringarna mellan den nya och den gamla versionen av Lpfö98 var att det i den senaste versionen läggs en mycket större fokus på barns språkutveckling och tillägnande av en tidig ämneskunskap. Förskollärarna får huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten och det läggs en mycket större fokus på dokumentation och bedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Barndiskurs
Diskursanalys
Läroplan
Foucault
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/12838 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics