Bedömningsprocessen i företagsekonomi

DSpace Repository

Bedömningsprocessen i företagsekonomi

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömningsprocessen i företagsekonomi
Author Andreasson, Helena
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att öka kunskapen om hur lärare i företagsekonomi arbetar med bedömning i sin undervisning. Eftersom läroplanen grundar sig på i förväg definierade mål och kunskapskrav, så var avsikten att undersöka hur dessa återspeglas i lärarnas bedömningspraktik, ifråga om vilka bedömningsprocesser som används och hur kraven tydliggörs för eleverna. Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med fyra lärare i företagsekonomi. Resultaten visar på betydande skillnader hur lärarna arbetar med bedömning och i vilken utsträckning som kursplanernas mål och bedömningskriterier används, och i analysen framträder tre olika typer av bedömningspraktik. Den första kategorin har en konstant medvetenhet om kursmål och betygskriterier, vilka tydligt framträder genom alla stadier i undervisning och bedömning. Den andra kategorin däremot använder sig inte av mål och kriterier i den löpande undervisningen, medan den tredje kategorin arbetar enligt UF-konceptet vilket intar en särställning i undersökningen eftersom autentiska bedömningar och öppna lärprocesser var totalt dominerande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Företagsekonomi
Bedömning
Styrdokument
Formativ
Summativ
Handle http://hdl.handle.net/2043/12875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics