Sexuality - a sensitive issue

DSpace Repository

Sexuality - a sensitive issue

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexuality - a sensitive issue
Author Carlsson Wincrantz, Pernilla ; Wahlberg, Josefin
Date 2011
English abstract
Sexuality is integral to every person and affects the individual in all developmen-tal stages. Sexuality is affected by both illness and treatments, which is a reason why nurses ought to incorporate sexuality into nursing practice. Despite being aware of the importance of patients’ sexuality, many nurses choose not to address the issue, which could possibly cause the patient unnecessary suffering as sexual dysfunction can be the only symptom indicating severe illness. The aim of this study was to explore nurses’ attitude towards patients’ sexuality throughout life. The study was conducted as a literature review based on eleven scientific articles. Qualitative as well as quantitative articles were included in the study. Results showed that there are a number of barriers that affect nurses’ attitudes towards patients’ sexuality. The majority of all informants were well aware that addressing patients’ sexuality formed part of their duties as nurses, however, only a small number of nurses actually did address the issue. The most prominent barrier iden-tified by both nurses and nursing student was their self-reported lack of education in sexology.
Swedish abstract
Sexualitet är en del av att vara människa och berör själva meningen med livet. Den finns med oss i alla åldrar och livssituationer. Vid sjukdom och behandling påverkas sexualiteten på olika sätt och det är därför viktigt att allmänsjuksköterskan uppmärksammar och berör patientens sexualitet i omvårdnadsarbetet. Trots vetskapen om detta väljer många sjuksköterskor att borste från patientens sexualitet, vilket kan orsaka mycket onödigt lidande för patienten. Sexuell dysfunktion kan även vara det enda tecknet på allvarlig sjukdom och det är därför av stor vikt att sjusköterskan införlivar sexualiteten i omvårdnadsarbetet. Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans förhållningssätt kring sexualitet i mötet med patienter i olika åldrar. Studien genomfördes som en litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar samlades in och granskades. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. Resultatet visade att det fanns ett antal faktorer som påverkade sjuksköterskans förhållningssätt till patientens sexualitet. Många av deltagarna i studierna var medvetna om att det låg inom deras ansvarsområde att uppmärksamma och beröra patientens sexualitet i omvårdnadsarbetet, men få gjorde det. Av de hinder som identifierades, var brist på sexologisk kunskap och utbildning det mest framträdande hindret bland såväl sjuksköterskor som sjuksköterskestudenter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 22
Language swe (iso)
Subject Attitude, education, nurse, patient care, sexuality
Handle http://hdl.handle.net/2043/12878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics